Likwidacja szamba

Likwidacja szamba wsparta dotacją

Nowy tryb dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wszedł w życie 3 października. W związku z tym Urząd Miasta Gdyni (UM) zdecydował się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o wsparcie. Likwidacja szamba wsparta dotacją – co trzeba wiedzieć?

Likwidacja szamba – czym są szamba i dlaczego należy je likwidować?

Jak wyjaśnił UM, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zwane potocznie szambami służą do tymczasowego gromadzenia domowych ścieków. Są instalowane na nieruchomościach, które w czasie ich zabudowy nie miały technicznej możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji. Użytkowanie szamba jest uciążliwe i droższe od pozbywania się ścieków poprzez kanalizację sanitarną. Kanalizacja miejska każdego roku jest rozbudowywana. Dlatego, gdy tylko pojawi się techniczna możliwość przyłączenia do niej, należy z tej możliwości skorzystać – podkreślił magistrat. To nie tylko wygodniejsze, to także obowiązek ustawowy. Brak realizacji tego obowiązku naraża właściciela posesji na mandat karny oraz realizację przyłącza kanalizacyjnego w drodze wykonania zastępczego. To znacznie droższe niż realizacja inwestycji z własnej inicjatywy – zaznaczył UM.

Miasto wspomaga mieszkańców Gdyni w realizacji inwestycji związanych z likwidacją zbiorników bezodpływowych i wykonaniem legalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Robi to poprzez udzielenie dofinansowania na ten cel. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWiK) oferuje usługę zastępstwa inwestycyjnego. Jego zakres obejmuje projektowanie, budowę przyłączy i instalacji kanalizacyjnych przez spółkę na rzecz mieszkańców. Więcej informacji w tym zakresie znaleźć można na stronie www.pewik.gdynia.pl.

Zmiany w trybie dotacji

Ratusz poinformował, że od 3 października 2023 r. w Gdyni obowiązuje nowa uchwała. Zmienia ona zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie likwidacji szamb zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta. Zmienił się przede wszystkim tryb i sposób rozliczania dotacji. Obecnie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą. Zostaje w niej określony jej zakres i maksymalny poziom dofinansowania. Refundowane będą tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy, zgodne z jej zapisami. W celu otrzymania dotacji należy złożyć wniosek. Wniosek wraz ze spisem potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony BIP UM (Wydziału Środowiska).

Do wniosku należy dołączyć kosztorys planowanej inwestycji ze wskazaniem wyrażonej w metrach długości bieżącej planowanego przykanalika. Pomiar należy wykonać od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku. Należy dostarczyć oryginał dokumentacji wydanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem kserokopię. Dokumentacja określa warunki przyłączenia nieruchomości do sieci.

Dokumenty są analizowane, a następnie zostaje zawarta umowa między miastem Gdynia a dotowanym. Kolejnym etapem jest realizacja inwestycji przez dotowanego (trzy miesiące od dnia podpisania umowy). Dotowany ma obowiązek złożyć wniosek o rozliczenie umowy na dotację. Po wizycie na terenie inwestycji, w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości, na konto dotowanego zostanie wypłacona dotacja. Dotację można również odebrać w kasie urzędu.

Likwidacja szamba – na jaką dotację można liczyć?

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nie może jednak wynieść więcej niż 3 tys. zł w przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Z kolei w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków i konieczności zastosowania pompy może ona wynieść do 5 tys. zł. Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt: wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji inwestycji, zakupu, dostawy i montażu części składowych przykanalika oraz zakupu, dostawy i montażu studzienek rewizyjnych – o ile ich wykonanie jest konieczne. Tak samo kosztem kwalifikowanym będzie koszt zakupu, dostawy i montażu pompy – o ile jej wykonanie jest konieczne – i wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza.

Jak poinformował magistrat, gdy inwestycja zostanie wykonana siłami własnymi do określenia wartości dotacji przyjmuje się, że koszt wykonania 1 m przyłącza odpowiada określonym kwotom. To 150 zł w przypadku wykonania przykanalika (maksymalna wartość dotacji 3 tys. zł). Następnie 200 zł w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem studni rewizyjnych (maksymalna wartość dotacji 3 tys. zł). Na 250 zł stawkę określono w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem pompy (5 tys. zł).

Likwidacja szamba a dotacja – gdzie złożyć wniosek?

Jak poinformował ratusz, wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UM. W budynku przy ul. 10 Lutego 24 lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Są one czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8–16. Wniosek można złożyć także przez platformę ePUAP, korzystając z podpisu elektronicznego, albo za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wystarczy nadać kopertę na adres Wydziału Środowiska UM, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Dokument można złożyć również poprzez wrzutnie na dokumenty w budynkach UMG.

Na podstawie: gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu