Lepszy standard techniczny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. zrealizowało kolejną inwestycję. 6 listopada br. oddano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” w latach 2013-2014. trwał 19 miesięcy.
 
W tym czasie zbudowano dwie nowe komory fermentacyjne wraz z obiektami obsługowymi, stację mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego wraz z magazynem osadu odwodnionego oraz zbiornik buforowy osadu przefermentowanego wraz z wyposażeniem technologicznym. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstał system kontroli i sterowania procesami zagospodarowania osadów. Zmodernizowano też istniejący budynek mechanicznego zagęszczania osadów, uporządkowano teren oczyszczalni ścieków i wykonano wszelkie niezbędne elementy sieci międzyobiektowych.
 
W efekcie przeprowadzonych robót powinna zmniejszyć się uciążliwość zapachowa oczyszczalni. Modernizacja zautomatyzuje także proces technologiczny przeróbki osadów, poprawi efektywność eksploatacyjną obiektu, standard techniczny oczyszczalni oraz warunki pracy załogi.
 
Wartość kontraktu wyniosła blisko 24 mln zł. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Budimex i Cadagua.
 
Na podstawie: www.gorzow.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu