Konsultacje publiczne VI aktualizacji

Konsultacje publiczne VI aktualizacji KPOŚK-u

Ministerstwo Infrastruktury (MI) 22. grudnia br., poinformowało że rozpoczyna formalny proces obejmujący konsultacje publiczne VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK), a dokładnie rzecz ujmując projektu tego dokumentu.

Co to jest KPOŚK i czemu służy?

Jak zaznaczyło na swojej stronie internetowej MI, Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest podstawowym instrumentem wdrożenia w Polsce postanowień tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Celem KPOŚK-u jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami, których źródłem mogą być ścieki komunalne. Ma to być osiągnięte dzięki realizacji inwestycji ujętych w Programie. Resort wskazuje, że KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowane zostały potrzeby i wyznaczone działania na rzecz wyposażenia w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) ≥ 2000.

Konsultacje publiczne VI aktualizacji – jak przekazywać uwagi do załącznika nr 3?

Ministerstwo wyjaśnia, że przedłożony do konsultacji publicznych dokument stanowi już szóstą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i tłumaczy, że konieczność aktualizowania Programu wynika z dalszych działań zgłaszanych przez samorządy, koniecznych do wypełnienia wymogów „dyrektywy ściekowej”, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami – podkreśla resort infrastruktury.
Resort podpowiada, że w przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na formularzu dostępnym na stronie internetowej MI, a w celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze – dodaje MI.

Konsultacje publiczne VI aktualizacji – uruchomione numery telefonów

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres kposk@mi.gov.pl w dwóch formach. Jako skan dokumentu podpisany przez osobę upoważnioną oraz jako tożsamy dokument w wersji edytowalnej. Jak zaznacza MI, termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości resort zachęca do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do celów konsultacji uruchomione zostały dedykowane numery telefonów. I tak, pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK można zadawać przez numery obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966. Natomiast odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy można uzyskać dzwoniąc pod numery obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

reklama