Inwestycje wod-kan ze wsparciem

Kolejne inwestycje wod-kan ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Skorzystają na tym Giżycko, Międzyzdroje i Piątnica.

Dofinansowania udzielone zostało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych NFOŚiGW.

Inwestycje wod-kan ze wsparciem w Giżycku i Międzyzdrojach

Do Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Bystrym (GZK) trafi kwota niemal 860 tys. zł dotacji z NFOŚiGW. To środki, które wesprą realizację projektu pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Giżycko”.

Koszt całkowity wszystkich przewidzianych prac inwestycyjnych oszacowano na poziomie wyniesie ponad 1,24 mln zł.

Głównym efektem przedsięwzięcia będzie remont liczącej 1,1 km kanalizacji sanitarnej. Ma się on zakończyć 31 października 2019 r. Efekt ekologiczny, który powinien zostać osiągnięty rok później ma być – jak zaznacza NFOŚiGW – dwuwymiarowy. A mianowicie z sieci kanalizacyjnej ma skorzystać 150 nowych użytkowników. Drugi wymiar to dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków.

Umowę w tej sprawie podpisali Ewa Kamieńska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW oraz Andrzej Ligęzowski, prezes Zarządu GZK.
Międzyzdroje natomiast skorzystają dzięki niskooprocentowanej pożyczce udzielonej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach (ZWiK). Na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” NFOŚiGW przekaże niemal 18 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niespełna 63 mln zł. Jak zaznacza NFOŚiGW, w finansowanie projektu zaangażowane są również środki własne beneficjenta oraz przekazane już wcześniej środki z Funduszu Spójności.

Wsparcie finansowe posłuży do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, głównie w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadów. Wybudowana zostanie również kanalizacja sanitarna o długości 7,56 km. Efekt prac oczekiwany jest z końcem 2020 r. Rok później ma zostać osiągnięty efekt ekologiczny. Ma nim być 1515 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. W efekt ekologiczny wpiszę się także ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania, która ma sięgać 0,57 tys. ton/rok.

Umowa w tej sprawie została podpisana przez dyrektor Kamieńską oraz Grażynę Ingielewicz, prezesa Zarządu ZWiK w Międzyzdrojach.

Rozbudowa systemu wod-kan w Piątnicy

Inwestycja pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze aglomeracji Łomża” otrzyma natomiast dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości ponad 4 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez Kazimierza Kujdę, prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Krzysztofa Kozickiego, wójta Gminy Piątnica.

Całkowity koszt inwestycji ma się zamknąć w kwocie niemal 7,7 mln zł.

Projekt przewiduje budowę 7,12 km kanalizacji sanitarnej i 1,78 km sieci wodociągowej, która ma być zrealizowana do końca 2019 r. W konsekwencji 1201 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i będzie korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków. Z kolei 660 osób będzie korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Założony efekt ekologiczny ma zostać osiągnięty pod koniec 2020 r.

To dofinansowanie jest dla gminy Piątnica bardzo ważne. Mamy w swoim zasięgu szczególnie chronione obszary Natura 2000 i to w odniesieniu do tego terenu dostaliśmy dotację na budowę kanalizacji i rozbudowę systemu wodnego dla ponad tysiąca osób. Wyremontowana i rozbudowana zostanie też linia wodociągowa. Już wszystkie miejscowości będziemy mieli podłączone do wodociągów, a kolejne będą korzystały z kanalizacji. Droga do otrzymania dotacji wymagała dużych nakładów pracy, ale cieszymy się i jesteśmy wdzięczni NFOŚiGW za jej udzielenie – powiedział wójt Kozicki po podpisaniu umowy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama