Kasa na przyłącza

Niespełnienie wymogów unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych grozi poważnymi karami finansowymi dla samorządów. Stąd też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 20 mln zł na inwestycje, które pomogą wypełnić unijne zobowiązania w tym obszarze.

 

W Funduszu można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządów.

 

Zarząd WFOŚiGW przewiduje, że dzięki uruchomionemu programowi zostanie wykonanych ok. 3,9 tys. przyłączy kanalizacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi do 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, w tym maksymalnie 45% stanowi preferencyjna pożyczka, zaś najwyżej 45% – dotacja. Koszty kwalifikowane obejmują zakup materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego, roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania przyłączy do sieci, przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór i obsługę geodezyjną. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania puli środków.

Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu