Kanalizacja sanitarna w Zdunach

Kanalizacja sanitarna w Zdunach

Budowana będzie kanalizacja sanitarna w Zdunach. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że w gminie Zduny podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu”.

Kanalizacja sanitarna w Zdunach – etap drugi

Projekt ów zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup prasy odwadniającej osad ściekowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W ramach zadania planuje się budowę kanału grawitacyjnego (rura PVC-U Ø200/5,6 – 2072,2 m), przykanalików (rura PVC-U Ø 160/4,7 – 984,4 m – 123 szt.), rurociągu tłocznego (PEHDØ90 – 181,0 m) i jednej przepompowni ścieków.

Jak zaznacza UMWW, realizacja inwestycji zwiększy dostęp mieszkańców gminy Zduny do sieci kanalizacyjnej oraz poprawi stan sanitarny aglomeracji, a także wpłynie na poprawę stanu wód dzięki niemieszaniu się wód opadowych czystych ze ściekami oraz wyeliminuje proces separacji ścieków od wód opadowych. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy, którzy zostaną podłączeni do sieci kanalizacyjnej z miejscowości Zduny oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach, które będzie zarządzać nowopowstałą infrastrukturą kanalizacyjną.

Przy tej okazji UMWW tłumaczy, że istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest niewystarczająca do tego, by obsłużyć mieszkańców gminy z terenu aglomeracji, a gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Zduny jest mało satysfakcjonująca. Infrastruktura wodociągowa ma charakter powszechnej dostępności na terenie całej gminy, natomiast infrastruktura kanalizacyjna – tylko w ograniczonym zakresie na terenie miasta – wskazuje urząd marszałkowski. Obszary wiejskie nie posiadają kanalizacji. Skanalizowana jest głównie część południowa miasta Zduny (pokrycie siecią ogólnospławną wynosi ok. 60%), a cześć północna, korzysta ze zbiorników bezodpływowych, co niekorzystnie wpływa na stan jakości wód gruntowych na tym terenie.

Kanalizacja poprawi jakość wód rzeki Borowicy

W większości przypadków ścieki odprowadzane są do rzeki Borownicy, stanowiącej element cennego Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, co przekłada się na jakość wód. Realizacja projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Zduny, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Zduny przyczyni się zatem do wzrostu liczby ludności obsługiwanej przez kanalizację. Efektem będzie wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji, a także uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dostosowanie aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego. Kanalizacja sanitarna w Zdunach zwiększy poziom ochrony środowiska.

Całkowita wartość Projektu szacowana jest na niemal 5,1 mln zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne mają wynieść ponad 4,1 mln zł. Kwota dofinansowania ma wynieść powyżej 3,5 mln zł. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 30. października 2019 r., a jego finał zaplanowano na koniec grudnia 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama