Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Inwestycje wodno-kanalizacyjne ze wsparciem unijnym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu polskich aglomeracjach.

Do podpisania serii umów o udzieleniu dotacji doszło w dniach 10-21 maja br. w Warszawie.

Wsparte finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku (woj. pomorskie), Ustce (woj. pomorskie), Kościerzynie (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Górze Kalwarii

Samorządowi z Góry Kalwarii, NFOŚiGW przekaże ponad 23 mln zł dotacji. Środki wspomogą realizację projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 44,3 zł, a dotacja unijna zamknie się w kwocie powyżej 23 mln zł. W projekcie przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej o długości 0,35 km oraz przebudowanie już eksploatowanej, na długości 2,71 km. Przedsięwzięcie przewiduje także unowocześnienie sieci wodociągowej na tym samym odcinku. Zaplanowano również modernizację stacji uzdatniania wody. Prace przy sieci wodociągowej pomogą „wyprodukować” 1 145 748 m3 uzdatnionej wody rocznie.

Inwestycja obejmie również unowocześnienie oczyszczalni ścieków komunalnych – zarówno ścieżki ściekowej, jak i osadowej. W wyniku tych działań rocznie przetwarzanych będzie 0,5 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2022 r., a efekty ekologiczne powinny być osiągnięte do końca 2023 r.
Porozumienie w tym zakresie 10 maja br. podpisali Ewa Kamieńska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW oraz Jerzy Pełka, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii. W uroczystości wziął udział Dariusz Zieliński, burmistrz Góry Kalwarii. – Zakres naszego projektu wynika z potrzeb, które nawarstwiały się od lat. Szczególnie ważna jest stacja uzdatniania wody. W obiekcie tym, zlokalizowanym w pobliżu szkoły – poza otrzymywaniem czystej, dobrej wody – chcemy także prowadzić edukację. Planujemy budynek ze szklanymi ścianami i podświetlanymi filtrami, aby dzieci przechodząc po lekcjach mogły zobaczyć, nawet nie wchodząc do wewnątrz, czym jest woda, skąd się bierze, jak wygląda proces jej uzdatniania – zapowiedział prezes Pełka po podpisaniu umowy.

Ruda Śląska i projekt wod-kan

Szeroko zakrojony projekt wodno-kanalizacyjny pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” przeprowadzi rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). Jako beneficjent otrzymało na inwestycje niemal 4 mln zł unijnej dotacji. Umowę w tej sprawie podpisali 15 maja br. wspomniana dyrektor Kamieńska i Grzegorz Rybka, prezes Zarządu PWiK. Dzięki temu porozumieniu długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie niemal 4 km, a do końca zakończenia robót, czyli do 31 grudnia 2020 r., z nowej infrastruktury skorzysta 380 nowych użytkowników. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 8,4 mln zł, z czego dotacja unijna stanowi blisko 3,9 mln zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Malborku

Prawie 5 mln zł wyniesie dofinansowanie na projekt pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi”. Wsparcie z NFOŚiGW otrzymało tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). W efekcie na terenie aglomeracji Malbork wybudowane zostaną ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane unowocześnienie zaplecza wodno-kanalizacyjnego umożliwi skorzystanie z nowej sieci sanitarnej 310 osobom. Ponadto wybudowane zostanie 0,98 km sieci wodociągowej, a przebudowa obejmie jej istniejącą część o długości 1,87 km. Równoległe zmodernizowanie funkcjonującej oczyszczalni ścieków pozwoli zachować bezpieczeństwo sanitarne w całym regionie. Inwestycja zostanie zrealizowana pod koniec 2019 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

15 maja br. Ewa Kamieńska i Krystyna Babirecka, prezes Zarządu PWiK w Malborku podpisały porozumienie regulujące przekazanie na projekt ze środków unijnej dotacji w wysokości niemal 5 mln zł. Koszt całkowity inicjatywy został oszacowany na ponad 9,5 mln zł.

Po zakończeniu tego projektu zostaną nam już tylko dwie ulice do pełnego skanalizowania Malborka oraz objęcia siecią wodną całego miasta. Podjęte prace pomogą także ochronić pod kątem sanitarno-ściekowym unikatowy zabytek: zamek krzyżacki w Malborku – podkreślił, uczestniczący w uroczystości podpisania umowy, Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Ustka i inwestycje wodno-kanalizacyjne

Ponad 22,5 mln unijnej dotacji na poprawę efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie otrzyma Ustka. Beneficjentem jest spółka Wodociągi Ustka, która przeprowadzi wszystkie prace zaakceptowane przez NFOŚiGW w biznesplanie projektu. Porozumienie w tej sprawie 16 maja br. sygnowali dyrektor Ewa Kamieńska i Krzysztof Czajkowski, prezes Zarządu Wodociągi Ustka. Całkowity koszt planowanych prac oszacowano na nieco ponad 43, 7 mln zł, a dotacja wyniesie blisko 22,7 mln zł.

Dzięki inwestycji na terenie miejscowej oczyszczani ścieków nastąpi modernizacja ciągu przeróbki osadów ściekowych i instalacji do wytwarzania z nich biogazu. Poprawi się także przepustowość obiektu i jakość przetworzonych ścieków. Ilość suchej masy osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu wyniesie 0,65 tys. ton na rok. Prace modernizacyjne mają zostać zakończone pod koniec lipca 2022 r. a efekt ekologiczny ma być uzyskany do 14 lipca 2023 r.

Dla nas bardzo istotne jest zmodernizowanie największych obiektów zaplecza utylizacji ścieków, czyli oczyszczalni i przepompowni. Bez tego mielibyśmy duże problemy eksploatacyjne. Potrzebujemy większej wydajności w obiekcie, ponieważ zwiększają się nam przepływy na terenie Ustki i niektórych terenach w gminie. Wpływ ma na to turystyka, trochę przemysł, a także rosnąca liczba mieszkańców. Obecnie jesteśmy już na granicy możliwości odbierania ścieków. Ponadto przepompownia jest już wiekowa, a dotychczasowa technika bardzo wyeksploatowana. Brak modernizacji mógłby z czasem spowodować nawet katastrofę ekologiczną – uzasadnia potrzebę realizacji projektu prezes Czajkowski.

Rozbudowa oczyszczalni w Kościerzynie

Dzięki unijnemu wsparciu z NFOŚiGW w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 16 maja br. została podpisana umowa regulująca przekazanie dotacji dla niniejszego projektu przez wspomnianą już Ewę Kamieńską i Roberta Fenniga, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO w Kościerzynie.

Całkowity koszt projektu wyniesie niemal 18,3 mln zł, a dotacja sięga kwoty niespełna 9,3 mln zł. Inwestycja ma zostać przeprowadzona do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

Unijne dofinansowanie dla Kolna

Prawie 7 mln zł zostanie przekazane z NFOŚiGW jako bezzwrotna pomoc finansowa dla projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”. Umowę regulującą przekazanie na ten cel środków pieniężnych 16 maja br. podpisali Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Marek Łuba, prezes Zarządu PUK w Kolnie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynieść ma ponad 13,3 mln zł, a przyznana dotacja to nieco powyżej 6,9 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę 0,6 km sieci wodociągowej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W rezultacie 40 nowych użytkowników ma korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Jak zaznacza NFOŚiGW, ważnym etapem projektu będzie także rozbudowa i unowocześnienie oczyszczalni ścieków. Budowa układu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu wraz z odzyskiem energii cieplnej pozwoli na bezpieczną utylizację ścieków i efektywne wykorzystanie uzyskanej energii cieplnej – będą nią ogrzewane obiekty oczyszczalni.
Wdrażanie wszystkich elementów inwestycji ma zostać zakończone w czerwcu 2021 r. Osiągniecie pełnego efektu ekologicznego jest spodziewane pod koniec czerwca 2022 r.

To bardzo ważny projekt, ostatni element uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kolno. Kilka lat temu zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej, wymianę wodociągów i modernizację stacji uzdatniania wody. W tamtą inwestycję nie została włączona oczyszczalnia ścieków ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Teraz jesteśmy w stanie zakończyć z sukcesem całość zadania, czyli zmodernizować oczyszczalnię – zaznaczył obecny na uroczystości podpisania umowy Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Zadanie zrealizujemy zgodnie z planem, choć utrudnieniem może być to, że modernizacja oczyszczalni będzie związana z wymianą urządzeń pracujących na bieżąco. Wykonawca, który wygra przetarg na danym odcinku prac będzie musiał te urządzenia wymienić nie zakłócając jednocześnie procesu technologicznego obróbki ścieków – podkreśla prezes Łuba.

Mińsk Mazowiecki – dwa projekty

Kwotą ponad 43 mln zł NFOŚiGW wesprze dwa projekty wodno-kanalizacyjne Mińska Mazowieckiego. Porozumienie w tej sprawie podpisali 21 maja br. prezes Kazimierz Kujda i Bernard Krekora, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim (PWiK). W uroczystości uczestniczyła także Anna Król, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” zostało wsparte kwotą blisko 39,8 mln zł subwencji, podczas gdy całkowity koszt projektu oszacowano na ponad 78,6 mln zł. Projekt zakłada przebudowę części osadowej oczyszczalni ścieków, w tym instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych oraz wykorzystanie go do produkcji ciepła. W dalszej kolejności, obok budowy nowej stacji uzdatniania wody, przewidziano modernizację już pracującej stacja „Kędzierak”. Praca spółki ma być wsparta wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową. Koniec realizacji grupy zadań przewiduje się na koniec czerwca 2022 r. a osiągnięcie pełni efektu ekologicznego na 14 lipca 2023 r.

Drugi projekt pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” otrzymał unijne dofinansowanie NFOŚiGW w wysokości ponad 3,5 mln zł (koszt całkowity inwestycji to ponad 6,8 mln zł). W tym wypadku działania mają być realizowane do 31 lipca 2020 r. Będą one polegać na budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,8 km oraz budowie wodociągu (0,77 km). Po oddaniu gotowej infrastruktury ze zmodernizowanej sieci sanitarnej skorzysta 846 osób, natomiast 570 nowych odbiorców będzie cieszyć się ulepszonym zaopatrzeniem w wodę. Pełny efekt ekologiczny ma zostać osiągnięty do 14 sierpnia 2021 r.

Ponad 7 mln zł dotacji dla Węgrowa

Ponad 7 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw” otrzyma Węgrów. Umowę w tej sprawie 21 maja br. podpisali prezes Kujda oraz Jacek Stosio, dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie. W uroczystości udział wzięła także wiceprezes NFOŚiGW Anna Król.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 13,8 mln zł, a dotacja ponad 7,3 mln zł.

W zakres planowanych działań wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o długości 13,17 km, a także rozwinięcie infrastruktury wodociągowej: budowa sieci wodociągów na dystansie 1,12 km oraz ich przebudowa na długości 0,27 km. W planach jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w Węgrowie oraz uruchomienie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Z rozbudowanej kanalizacji skorzysta 1031 nowych użytkowników, a z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 69 kolejnych odbiorców. Wszystkie prace przy przedsięwzięciu potrwać mają do 31 marca 2021 r. Pełny efekt ekologiczny powinien zostać osiągnięty do 14 kwietnia 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że wszystkie powyższe inwestycje wpisują się w działania zapewniające ochronę środowiska przyrodniczego, także pod kątem przeciwdziałania ewentualnym katastrofom ekologicznym w wymienionych aglomeracjach. Spełnią one także wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Źródłem dofinansowania wspomnianych projektów jest działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama