Dofinansowanie modernizacji infrastruktury sanitarnej w Białymstoku

Wodociągi Białostockie otrzymały środki unijne na swoje inwestycje. Tym razem dofinansowanie ma wynieść prawie 2,4 mln euro – przekazał Urząd Miejski w Białymstoku (UM). Przedsiębiorstwo już piąty raz realizuje inwestycje modernizacji infrastruktury sanitarnej – aktualnie we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Lutskvodokanal” w Łucku na Ukrainie.

Modernizację jednego z głównych kanałów infrastruktury sanitarnej w Białymstoku

Wspólny projekt pt. „Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązania transgraniczne Łucka i Białegostoku” znalazł się na liście 44 przedsięwzięć, którym przydzielono dofinansowanie z programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Prawie 2,4 mln euro ma zostać równo podzielone pomiędzy beneficjenta wiodącego („Lutskvodokanal”) i partnera projektu (Wodociągi Białostockie). Magistrat przekazał, że w Białymstoku dofinansowanie pokryje modernizację jednego z głównych kanałów sanitarnych (na odcinku od rzeki Białej w rejonie ul. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek). Pozyskane środki pokryją też koszt zakupu i montażu przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym (wraz z przekazem danych do systemu informatycznego). Efektem ma być uszczelnienie kanalizacji w tym miejscu. Zredukuje to napływ ścieków do rzeki i wód gruntowych. Wyeliminowane zostanie także przenikanie do kanału wód z gruntu i rzeki, spadnie również uciążliwość zapachowa odorów gromadzących się w kolektorze. Projekt obejmuje również kampanię informacyjną oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Jego elementem jest także działania edukacyjne i promocyjne w celu świadomego, bezpiecznego dla otoczenia, korzystania z sieci kanalizacyjnej.

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. – podał UM. Ma on wspierać procesy rozwojowe na pograniczu tych dwóch krajów. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. UM w Białymstoku

Partner Portalu

Partner Portalu