ospodarka wodno-ściekowa

Finał nowatorskiego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”

Oficjalnie zakończono realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Cielczy. Wydarzenie miało miejsce 29 września br. – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Gospodarka wodno-ściekowa – duża inwestycja, duże wyzwania

Jak stwierdził Fundusz, realizacja tego typu inwestycji oraz prowadzenie codziennej działalności stanowią duże wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Zwłaszcza w obliczu ogromnych wyzwań, które stoją przed branżą. W związku z tym NFOŚiGW udzielił pożyczki w kwocie ponad 60 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wyniosła niespełna 141,5 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to to ponad 286,6 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje całą aglomerację Jarocin. Jej modernizacja objęła wszystkie procesy technologiczne oczyszczania ścieków i wprowadziła zarazem nowoczesne rozwiązania proekologiczne, energetyczne i biologiczne. Z osadów będzie odzyskiwany biogaz, który posłuży jako surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Z kolei w instalacji do odzysku fosforu z wód poosadowych będzie powstawał granulat (fosforawit) do nawożenia terenów zieleni – wyjaśnił NFOŚiGW.

– Jestem przekonany, że uruchomienie innowacyjnej w skali kraju, tym samym jedynej w Polsce, instalacji do odzysku biogenów w celu ich ponownego wykorzystania, oraz zmodernizowanie tych istniejących, w odczuwalny i pozytywny sposób wpłynie na poziom i jakość życia mieszkańców Jarocina oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionuProjekt zrealizowany w Jarocinie przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przedsięwzięciem pionierskim, jedną z czterech instalacji w Europie. Efektem ekologicznym i społecznym projektu będzie nie tylko krystalicznie czysta woda w jarocińskich kranach i racjonalna gospodarka jej zasobami, lecz także odzyskiwanie surowców z osadów ściekowych oraz inne korzyści dla środowiska naturalnego – mówił Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Elementy inwestycji

Odzysk energii zapewni 60% pokrycie zapotrzebowania spółki na energię elektryczną i pełne na energię cieplną. Poprzez unowocześnienie i rozbudowę ciągu przetwarzania osadów ściekowych w zakresie m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej będzie produkowany organiczny nawóz mineralny – mineralwit.

Fundusz przypomniał, że w ramach projektu wybudowano stację uzdatniania wody w Stefanowie z technologią odwróconej osmozy. Zapewniać ma ona dostawy wody o lepszych parametrach jakościowych. Wdrożono także system inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Beneficjent w ramach inwestycji przebudował kanalizację sanitarną na terenie Jarocina. Przeprowadził przebudowę przestarzałej kanalizacji ogólnospławnej (na osiedlu Kopernika i w zabytkowym centrum Jarocina) i jej rozdział na kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków i deszczową z systemem podczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika. W ramach inwestycji zrewitalizowano centrum Jarocina – zastosowano m.in. pod płytą rynku zbiorniki retencjonujące wodę opadową. Zredukowano straty wody poprzez przebudowę sieci wodociągowej.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu