Gospodarka wodno-ściekowa poza aglomeracjami

Gospodarka wodno-ściekowa poza aglomeracjami ze wsparciem NFOŚiGW

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej – na obszarach poza granicami aglomeracji wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) będą wspierane finansowo. Pomoc udzielana będzie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nabór wniosków rozpocznie się 17 czerwca br. Budżet działania na lata 2019-2023 to 200 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa poza aglomeracjami – 200 mln zł w nowym programie wsparcia

Beneficjentami „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Będą one udzielać dofinansowania tzw. beneficjentom końcowym. Do grona tych ostatnich zaliczają się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Jak wskazuje NFOŚiGW, preferencyjne pożyczki (WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%) WFOŚiGW będą mogły częściowo umorzyć. Chodzi o 50% lub 30% w zależności od sytuacji finansowej gminy, określonej w oparciu o publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z uwzględnieniem warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”.

O wsparcie można się ubiegać na oczyszczalnie ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości. Muszą się one charakteryzować zwartą zabudową i przepustowością powyżej 50 RLM. Dofinansowanie może być udzielone także na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Powinny one wykazywać zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą. Należy również realizować je na obszarach, dla których udokumentowane będą dobre warunki do wprowadzenia ścieków do ziemi. Program obejmuje także realizację sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru, gdzie gęstość zabudowy jest wystarczająca, by budowę można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną. W program wpisują się także podłączenia kanalizacyjne do budynków, ujęcia i stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa oraz podłączenia budynków do sieci wodociągowych. Z finansowania wyłączone są podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane. Warto przy tym zaznaczyć, że dofinansowanie przewidziano również dla budynków zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama