Drugi etap

W lubelskim ratuszu 16 czerwca br. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji pn.„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II”. Jest to kontynuacja realizowanego obecnie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 
Zakres rzeczowy drugiego etapu projektu obejmuje budowę 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, 5,2 km sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (unowocześnienie instalacji odwadniania osadu przefermentowanego, przebudowę budynku administracyjnego, montaż instalacji do dawkowania zewnętrznego źródła węgla do reaktorów biologicznych).
 
Wartość projektu sięga blisko 23,5 mln zł. Beneficjentem unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (11,6 mln zł) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.
 
Zadanie ma być zakończone w grudniu 2015 r.
 
Na podstawie: www.mpwik.lublin.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu