Dofinansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

Dofinansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

Jeszcze do 11 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie budowy infrastruktury wodno-ściekowej – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P).

Kwota do podziału jest duża – prawie 40 mln zł – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO).

Dofinansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z kujawsko-pomorskiego RPO

Jak podaje UMWK-P, konkurs przede wszystkim przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dofinansowanie jest przeznaczone na kompleksowe działania z zakresu tworzenia spójnej dla danej aglomeracji infrastruktury wodno-ściekowej. Obejmuje to m.in. budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni przydomowych. Wnioskować o wsparcie mogą także podmioty planujące budowę, przebudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, w tym ujęć i stacji uzdatniania wody. Wśród zadań przewidzianych do dofinansowania znajdują się także inwestycje w inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowym. Także instalacje do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych) mogą zyskać dofinansowanie.

Jak podaje urząd marszałkowski, wyniki konkursu mają być znane w czerwcu przyszłego roku.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama