środki na inwestycje wod-kan

Dodatkowe środki na inwestycje wod-kan

Dzięki staraniom wicemarszałka Łukasza Smółki Małopolska otrzymała z funduszy europejskich dodatkowe 32 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich – podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Łącznie daje to kwotę 97 mln zł.

Urząd marszałkowski zaznacza, że najnowsze rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przydziela Małopolsce uzupełniający limit środków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Dzięki temu, większa kwota może zostać przeznaczona na nowe instalacje wodno-ściekowe, zgodne z normami, bezpieczne dla mieszkańców, ale również przyjazne dla środowiska.

Małopolska zyskała dodatkowe środki na inwestycje wod-kan

– Cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową na obszarach wiejskich. Te środki są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. Świadczy o tym ilość złożonych do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o przyznanie pomocy. W ostatnim naborze otrzymaliśmy ich ponad 120 – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

15. listopada 2019 r. zakończył się drugi nabór wniosków w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, w poddziałaniu pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Małopolskie samorządy mogły w nim ubiegać się o środki m.in. na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – przypomina UMWM.

Ostatni nabór pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inwestycje. Wnioskowana kwota przekracza przeznaczony na działanie limit o 70 mln zł – podkreśla wicemarszałek.

We wtorek, 21. stycznia br. wicemarszałek Smółka, wraz z członkami władz UMWM, spotkał się w tej sprawie z Ryszardem Kamińskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Wicemarszałek zawnioskował o kolejne powiększenie puli pieniędzy, która umożliwi przyznanie pomocy samorządowym wnioskodawcom. Rozmowa dotyczyła także konieczności zwiększenia środków na Pomoc Techniczną dla Małopolski niezbędnych dla sprawnego dalszego wdrażania PROW-u.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama