Dezynfekcja ścieków – umowa o dofinansowanie podpisana

Skażone ścieki szpitalne będą dezynfekowane – wsparcie finansowe dla inwestycji zapewni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

„Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Zielonej Górze” to nazwa projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Projektu, który uzyskał wsparcie WFOŚiGW w postaci pożyczki przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego pożyczkobiorcy. Koszt całkowity i kwalifikowany brutto zadania został oszacowany na niespełna 466 tys. zł, tymczasem wysokość przyznanej pożyczki wynosi nieco ponad 372,5 tys. zł. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 21 września br.

W ramach projektu, na terenie szpitala, ma zostać wykonana stacja dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych, której realizacja będzie poprzedzona opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Projekt przewiduje dostawę i montaż urządzeń – kompaktowej stacji dezynfekcji ścieków i stacji dozowania podchlorynu sodu ze sterownią, a także budowę międzyobiektowej sieci wod-kan.

Efektem przedsięwzięcia ma być usprawnienie procesu oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i spełnienie przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Na podstawie www.wfosigw.zgora.pl

fot. pixabay.com

 

reklama

reklama

reklama

 

reklama