rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

11 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Ponad 11 mln zł znajduje się w puli konkursu ogłaszanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), którego tematem jest rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) wnioski uprawnionych podmiotów będzie przyjmować od 16 grudnia br.

Kujawsko-Pomorskie: rusza konkurs z pulą 11 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Jak podaje UMWK-P, przede wszystkim konkurs dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego. Jednak wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

O pozyskanie środków będzie wnioskować planując kompleksowe działania z zakresu tworzenia spójnej dla danej aglomeracji infrastruktury wodno-ściekowej. Dofinansowaniem będą objęte m.in. budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, a także systemów zaopatrzenia w wodę,  w tym ujęć i stacji uzdatniania wody. W zbiorze zadań uwzględnionych w konkursie znajduje się także budowa inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowym, a także instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. laboratoriów i instalacji kontrolno-pomiarowych). Więcej na stronie mojregion.eu.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama