Zezwolenie na wycięcie drzew

Zezwolenie na wycięcie drzew a utrzymywanie urządzeń melioracyjnych

Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie kwestii dotyczących właściwego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w zakresie przepisów tyczących ochrony zieleni. Odpowiada bowiem na pytanie: czy trzeba zwracać się do urzędu o zezwolenie na wycięcie drzew w rowie oraz na jego brzegach w celu wykonania swojego obowiązku utrzymania rowu w należytym stanie.

Podstawowe przepisy w ustawie o ochronie przyrody

Podstawowe regulacje dotyczące zieleni wymagającej uzyskania zezwolenia na wycinkę lub zwolnienia z tego obowiązku są wskazane w art. 83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2020 r. poz. 55, ze zm. – u.o.p.). Zgodnie z tymi regulacjami, usunięcie krzewów wymaga zezwolenia właściwego organu wtedy, gdy rosną one w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni, a ponadto ich skupisko przekracza powierzchnię 25 m2. Przy czym terenami zieleni są tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, a także zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym (art. 5 pkt 21 u.o.p.).

Zezwolenie na wycięcie drzew – kiedy jest potrzebne?

Drzewa wymagają zezwolenia właściwego organu wtedy, gdy obwód ich pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli chodzi o konieczność uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów owocowych, jest ono konieczne tylko w przypadku zieleni rosnącej na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Aby wyciąć ww. zieleń, należy złożyć wniosek do właściwego organu – zgodnie z art. 83a ust. 1 u.o.p. jest nim wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Ponadto, zgodnie z art. 90 u.o.p., w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – organem właściwy jest starosta, a w mieście na prawach powiatu – marszałek województwa.

W sytuacji konieczności wycinki zieleni celem utrzymania urządzeń melioracji wodnych we właściwym stanie posiadacz terenu, jeśli chodzi o zieleń wskazaną powyżej, powinien uzyskać decyzję właściwego organu.

Bez opłaty, ale z możliwymi nasadzeniami kompesacyjnymi

Organ wydający zezwolenie na usunięcie tej zieleni nie naliczy opłaty (art. 86 ust 1 pkt 14 u.o.p. stanowi, iż nie nalicza się opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli jest to związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń), co nie wyklucza jednak możności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Kiedy zezwolenie na wycięcie drzew w rowie nie jest potrzebne?

Natomiast w sytuacji, gdy zostaliśmy – na mocy decyzji wydanej w trybie art. 206 Prawa wodnego – obciążeni obowiązkiem utrzymania urządzeń melioracji wodnych, z czym jest powiązana kwestia wycinki zieleni, wtedy nie jest konieczne załatwianie dodatkowej decyzji w trybie ustawy o ochronie przyrody.

Artykuł 83f ust. 1 pkt 10 u.o.p. stwierdza, iż przepisów dotyczących uzyskiwania zezwoleń w trybie u.o.p. nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Co prawda, aktualnie obowiązująca ustawa Prawo wodne zniosła dotychczasowy podział urządzeń melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe, należy jednak przyjąć, iż zwolnienie wskazane w art. 83f ust. 1 pkt 10 u.o.p. tyczy sytuacji wydania decyzji w trybie art. 206 Prawa wodnego.

Tytuł i śródtytuły od redakcji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Agnieszka Masłowska-Gądek

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.

reklama

reklama

 

partner merytoryczny