Zanieczyszczenie mórz plastikami

Zatrzymać zanieczyszczenie mórz plastikami

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj środki zaproponowane przez KE, mające na celu rozwiązanie problemu odpadów morskich. Chodzi o odpady pochodzące z 10 produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, najczęściej znajdowane na europejskich plażach. Dotyczy to także porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Zanieczyszczenie mórz plastikami – ograniczyć użycie jednorazówek

– Społeczeństwo europejskie jest coraz bardziej świadome, że trzeba jak najszybciej zatrzymać zanieczyszczanie naszych oceanów tworzywami sztucznymi. Unia Europejska odpowiada na to wyraźne wezwanie swoich obywateli. Podjęliśmy ambitne kroki poprzez wprowadzenie konkretnych działań, aby ograniczyć stosowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Przyjęte dziś nowe przepisy pomogą nam chronić zdrowie i środowisko przy jednoczesnym promowaniu bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wszyscy możemy być dumni z tego, że Europa określa nowe ambitne standardy, przecierając szlaki dla reszty świata – skomentował Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych przewidują odmienne środki, mające zastosowanie do różnych produktów. Jak zaznacza KE, stawiają one Unię Europejską (UE) w światowej czołówce walki z odpadami zanieczyszczającymi morza. W przypadku, gdy istnieją dla nich łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takie jak sztućce, talerze i słomki, zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. W przypadku innych produktów nacisk położony został na ograniczenie ich wykorzystania. Ma to zostać osiągnięte poprzez: krajowe ograniczenie zużycia; wymogi w zakresie projektu i etykietowania oraz obowiązki producentów w zakresie gospodarowania odpadami i ich usuwania.

– W nowoczesnej gospodarce musimy ograniczyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych i zagwarantować recykling większości stosowanych tworzyw sztucznych. Bardziej innowacyjne i zrównoważone sposoby produkcji stworzą nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw zwiększając ich konkurencyjność, wzrost i wspomagając tworzenie miejsc pracy. Nowe przepisy po ich wdrożeniu nie tylko przyczynią się do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ale także dzięki nim Unia Europejska stanie się światowym liderem w dziedzinie bardziej zrównoważonej polityki dotyczącej tworzyw sztucznych, co przyczyni się do rozwoju naszej gospodarki o obiegu zamkniętym – dodał Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

Zakaz obrotu wybranymi produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Nowe przepisy – jak podaje KE – są proporcjonalne do stawianych celów i opracowane w taki sposób, aby pozwalały na osiągnięcie możliwie najlepszych efektów. Oznacza to, że w odniesieniu do różnych produktów stosowane będą różne środki. Nowe przepisy wprowadzą zakaz obrotu wybranymi produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których na rynku dostępne są alternatywne rozwiązania. Obejmie on patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadła, patyczki do balonów. Zakaz będzie dotyczył również kubków, pojemników na żywność i napoje wykonanych z polistyrenu ekspandowanego i wszystkich produktów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Nowe regulacje przewidują także środki na rzecz ograniczenia sprzedaży pojemników na żywność i kubków do napojów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz specjalne oznakowanie i etykietowanie określonych produktów.

Przepisy wprowadzą także systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, obejmujące koszty usuwania odpadów. Będą one stosowane w odniesieniu do takich produktów, jak filtry tytoniowe i narzędzia połowowe.

Ustalony został także odrębny cel w zakresie zbiórki butelek z tworzyw sztucznych. Do 2029 r. ma on wynieść 90% (77% do 2025 r.). Przewidziano także wprowadzenie wymogów dotyczących projektowania, w celu połączenia zakrętek z butelkami, a także cel włączenia 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do butelek PET począwszy od 2025 r. i 30% do wszystkich plastikowych butelek od 2030 r.

– Plastikowe słomki lub widelce to małe przedmioty, ale mogą spowodować ogromne i długotrwałe szkody. Przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku będą dotyczyły 70% odpadów morskich umożliwiając uniknięcie szkód dla środowiska, które w przeciwnym razie kosztowałyby 22 mld EUR do 2030 r. Unia Europejska szybko i sprawnie zareagowała na propozycję Komisji przedstawioną zaledwie rok temu. Ogólnie rzecz biorąc, prawodawstwo europejskie jest odpowiedzią na powszechne zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa, z korzyścią dla planety i jej mieszkańców, autentycznie wyznaczając kierunek dla reszty świata – podsumował Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

Dwa lata na transpozycję dyrektywy

W następstwie decyzji Rady UE nastąpi publikacja tekstów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie będą wówczas miały dwa lata na jej transpozycję do prawa krajowego.

Komisja Europejska zaznacza, że dyrektywa ma odmienne terminy transpozycji w odniesieniu do różnych środków. I tak, zakazy i obowiązki w zakresie oznakowania będą musiały zostać wdrożone dwa lata po jej wejściu w życie. Z kolei pokrywki i wieczka będą musiały być obowiązkowo przytwierdzone do wszystkich pojemników na napoje, o pojemności do 3 litrów, po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy. Natomiast dodatkowe obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta będą musiały zostać wdrożone w okresie od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., w zależności od produktu.

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest zasadniczym elementem planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Plan ten stanowi część strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych – jak zaznacza KE – najbardziej kompleksowej strategii na świecie. Przyjęto w niej podejście oparte na cyklu życia konkretnego materiału. Ma ona na celu rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych oraz wsparcie wizji inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych.

Dyrektywę opracowano w oparciu o podobne zasady, na jakich opierała się dyrektywa w sprawie plastikowych toreb z 2015 r. – zaznacza KE. W opinii Komisji wspomniana dyrektywa doprowadziła do szybkiej zmiany zachowań konsumentów. Nowe środki po wdrożeniu przynieść mają zarówno korzyści dla środowiska, jak i dla gospodarki. Wśród nich KE wylicza zapobiegnięcie emisji 3,4 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To także uniknięcie szkód w środowisku, których koszt do 2030 r. oszacowano na 22 mld euro. Nowe przepisy mają się także przełożyć na oszczędność w wydatkach konsumenckich, którą określono na poziomie 6,5 mld euro.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama