Zamówienia po zmianach

17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzień później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1232.
 
paragraf
 
Główne zmiany, jakie wprowadza nowela, dotyczą odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy odnośnie zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych czy powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich. Ponadto nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie zatrzymania wadium, ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego oraz modyfikację zasad ustalania rażąco niskiej ceny.
 
Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie 19 października 2014 r.
 
Na podstawie: www.uzp.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu