Wytwórca opakowania

Wytwórca opakowań, czyli kto?

Przepisy środowiskowe regulujące kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami powstającymi z tej grupy produktów dotykają szerokiej grupy przedsiębiorców. O jednej z nich napisano już na Sozosferze (zobacz: Obowiązki sprzedawców w zakresie gospodarki opakowaniami). Ale sprzedawcy to niejedyna grupa, od której wymaga się podjęcia skonkretyzowanych działań w obszarze opakowań.

Jedną z aktywności podlegającej ww. regulacjom jest wytwarzanie opakowań. Wbrew pozorom, aktywność ta nie odnosi się tylko do przedsiębiorców trudniących się produkcją tej grupy wyrobów. W praktyce za wytwórcę opakowania uznaje się także podmioty, które z tym rodzajem działalności zdają się nie mieć nic wspólnego. Ale po kolei…

Czym jest opakowanie?

Opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. W świetle powyższej definicji, kluczową kwestią będzie ustalenie funkcji, jaką pełni dany wyrób, bowiem to ona, a nie rodzaj materiału, z jakiego wyrób został wytworzony, będzie determinowała możliwość uznania go za opakowanie. Jeśli wczytać się w powyższą definicję, można zauważyć, że za opakowanie może zostać uznany także wyrób, który nie został dla tego celu zaprojektowany, a stanie się on opakowaniem z racji celu, w jakim zostanie użyty.

Aby dokonać klasyfikacji wyrobu jako opakowania, pomocne mogą okazać się zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie. Akt ten określa przykładowy katalog wyrobów, którym ustawodawca nadaje status opakowania.

Skoro wiemy już, co determinuje kwalifikację wyrobu jako opakowania, to wypada pochylić się nad kwestią znalezienia odpowiedzi na pytanie: kiedy wyrób staje się opakowaniem?

Produkcja opakowań

O ile w ustawie odnajdziemy definicję takich aktywności jak import opakowań, ich wewnątrzwspólnotowe nabycie, eksport czy wewnątrzwspólnotowa dostawa, to jednak ustawodawca nie wskazuje wprost, co należy rozumieć pod pojęciem wytwarzania opakowań. Analizując znaczenie tego terminu na gruncie „Słownika języka polskiego” – wytwarzać oznacza „zrobienie, wyprodukowanie czegoś”. Wypada więc uznać, że wytwórcą opakowania będzie podmiot podejmujący działania, w wyniku których wyrób otrzymuje cechy pozwalające zakwalifikować go jako opakowanie – w myśl ww. definicji. Może być to zarówno pierwotny wytwórca wyrobu, jak i przedsiębiorcy stanowiący kolejne ogniwo łańcucha dostaw, w tym podmioty formujące wyrób w celu nadania mu cech opakowania, jak również ostateczni użytkownicy wyrobu, stosujący wyrób z przeznaczeniem jako opakowanie.

W praktyce mogą jednak pojawić się wątpliwości, na którym z etapów „życia” wyrobu (od jego produkcji do wykorzystania) można przypisać mu status opakowana. Mając na uwadze powyższe rozważania, w pierwszej kolejności zasadnym będzie więc ustalenie celu, w jakim dany wyrób został wyprodukowany przez jego pierwotnego wytwórcę. W przypadku, gdy dany wyrób wytwarzany jest przez jego producenta z wyłącznym przeznaczeniem jako opakowanie, należy uznać, że to ten podmiot uzyskuje status wytwórcy opakowania. Kolejni przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw nie będą w związku z tym traktowani jako wytwórcy opakowań (co oczywiście nie zwalnia ich z konieczności realizacji innych obowiązków nałożonych ustawą, np. w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, o ile taka działalność jest prowadzona).

Wytwórca opakowania, czyli ten który danemu wyrobowi nadał cechy opakowania

Inaczej sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku, gdy wyrób nie został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany z przeznaczeniem jako opakowanie, ale może zostać użyty w dowolnym celu, który nie jest producentowi znany w momencie jego udostępnienia na rynku. Wówczas trudno uznać, że jego producent winien uzyskać status wytwórcy opakowania na gruncie ustawy opakowaniowej. W tym przypadku za takiego należałoby uznać podmiot, który faktycznie nadał danemu wyrobowi cechy opakowania lub – mimo braku takich cech – użył go w jednym z celów zawartych w definicji opakowania.

Przykład? Firma dokonuje zakupu brystolu, w celu jego wykorzystania jako przekładki do zabezpieczenia, w opakowaniach zbiorczych lub transportowych, wytwarzanych przez siebie produktów. Brystol sam w sobie nie jest opakowaniem, jest on bowiem produkowany z przeznaczeniem jako karton kreślarski lub rysunkowy. Jeśli nabywca takiego wyrobu używa go jako opakowania, to należy wskazać, że jest on wytwórcą opakowania z papieru i tektury, a tym samym spoczywają na nim obowiązki odnoszące się do wprowadzającego opakowania. Podobnie sytuacja będzie się przedstawiała w odniesieniu do wyrobów lub półproduktów z drewna, z których następnie przedsiębiorca tworzyć będzie ramy czy stelaże, mające zabezpieczyć w trakcie transportu umieszczany w nich produkt.

Powyższe wskazuje, że wytwarzanie opakowań niekonieczne równa się ich produkcji. Identyfikacja swojej roli na gruncie ustawy opakowaniowej jest niezwykle istotna, bowiem to wprowadzający opakowania, w tym ich wytwórca, odpowiada m.in. za ograniczenie ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań. Skoro zaś przedsiębiorca taki bazuje na materiałach wytwarzanych przez inny podmiot, może to rodzić konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad do tak realizowanej współpracy.

fot. stux/pixabay.com

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny