Współpraca z organizacją odzysku

Współpraca z organizacją odzysku – na co zwrócić uwagę?

W przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach, ciąży na nim szereg obowiązków związanych z koniecznością zagwarantowania, że odpowiednie ilości odpadów, które powstaną z takich opakowań, zostaną poddane przetworzeniu. Jest to wyraz tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który odpowiada za odpady powstające z wprowadzanych przez niego opakowań.

Realizację tak określonych obowiązków przedsiębiorca może zorganizować we własnym zakresie bądź powierzyć ją wyspecjalizowanym podmiotom, tj. organizacjom odzysku opakowań. Decydując się na ten drugi wariant, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłej współpracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że organizacje odzysku bardzo niechętnie podchodzą do wprowadzania jakichkolwiek zmian we wzorach proponowanych przez siebie umów. Należałoby jednak poświęcić czas na wnikliwą analizę ich zapisów, tak aby przyszła współpraca odbywała się na jasnych dla obu stron zasadach.

Przejęcie odpowiedzialności

Wejście we współpracę z organizacją odzysku opakowań i zawarcie odpowiedniej umowy, która dla swojej ważności musi zostać sporządzona na piśmie, powoduje przejście odpowiedzialności z tytułu obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych z przedsiębiorcy na organizację. To dość spore ułatwienie, szczególnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości samodzielnego przekazania odpowiedniej ilości odpadów opakowaniowych do przetworzenia i pozyskania potwierdzenia ich odzysku, w tym recyklingu.

Niemniej istnieją sytuacje, w których przekazany organizacji obowiązek może wrócić do przedsiębiorcy i to z mocą wsteczną. W ustawie opakowaniowej kryje się dość niebezpieczny dla przedsiębiorcy zapis wskazujący, że w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się obowiązkiem przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach i to w odniesieniu do opakowań wprowadzanych przez niego od początku roku, tj. od 1 stycznia. W praktyce może to uniemożliwić przedsiębiorcy wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku, w szczególności gdy otwarcie likwidacji nastąpi w ostatnich miesiącach roku. Oczywiście, trudno przewidzieć upadłość przedsiębiorcy, ale już jego likwidację – jak najbardziej. Stąd – biorąc pod uwagę skutki, z jakimi może wiązać się dla przedsiębiorcy zniknięcie z rynku organizacji odzysku – w umowie warto zawrzeć odpowiednie obowiązki informacyjne, które w miarę szybko pozwolą przedsiębiorcy przygotować się na przejęcie przechodzących na niego obowiązków.

Zmiana stawek

Analizując zapisy przyszłej umowy, warto również pochylić się nad kwestią możliwości zmiany obowiązujących w trakcie trwania umowy cen za przejęcie przez organizację obowiązków. I choć kwota należności za przekazanie obowiązków organizacji odzysku jest wręcz nieporównywalna do wysokości ewentualnej opłaty produktowej, do której uiszczenia zobowiązany byłby przedsiębiorca, gdyby realizacji ciążących na nim obowiązków zaniechał, to jednak jej wzrost może stanowić spore zaskoczenie. Oczywistym jest, że wzrost cen zagospodarowania odpadów na rynku musi pociągać za sobą wzrost cen za przejęcie obowiązków. Każdy przedsiębiorca może działać tylko w sytuacji, gdy prowadzona przez niego działalność jest rentowna. Niemniej niejednokrotnie proponowane zapisy umów umożliwiają dowolną zmianę cen, i to nie tylko raz, w trakcie roku kalendarzowego, którego przejęty obowiązek dotyczy.

Przekazanie obowiązków sprawozdawczych

Sprawozdawczość w obszarze gospodarki opakowaniami obejmuje swoim zakresem szeroki wachlarz aktywności przedsiębiorcy związanej z tą grupą produktów. Poza sprawozdawaniem danych odnoszących się do wprowadzanych do obrotu opakowań produktów (dawny OŚ-OP1) obejmuje ona również aktywność przedsiębiorcy odnoszącą się do pustych opakowań, m.in. ich produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportu czy wewnątrzwspólnotowej dostawy. Warto zwrócić uwagę, jaki zakres obowiązków sprawozdawczych zostaje przekazany organizacji w drodze umowy. Może się bowiem okazać, że obowiązek sprawozdawania danych w zakresie wprowadzanych opakowań (dawne OPAK-i) pozostanie po stronie przedsiębiorcy.

Nie mniej ważna jest konieczność pochylenia się nad zapisami odnoszącymi się do możliwości zakończenia ewentualnej współpracy w trakcie roku kalendarzowego. Również w tym obszarze mogą pojawić się poważne wątpliwości co do ustalenia wzajemnych obowiązków stron w odniesieniu do tego fragmentu roku, w którym umowa obowiązywała.

Współpraca z organizacją odzysku – by umowa gwarantowała bezpieczeństwo obu stronom

Współpraca z organizacją odzysku opakowań to niejednokrotnie najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla realizacji obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Podmioty te w swym profesjonalizmie gwarantują, że odpowiednia ilość odpadów opakowaniowych, zamiast na składowiska, trafi do instalacji, w których zostaną poddane przetworzeniu. Warto jednak pochylić się nad zaproponowanymi warunkami współpracy, tak aby przyszła umowa gwarantowała nie tylko minimalizację odpadów składowanych, ale przede wszystkim bezpieczeństwo obu stronom umowy.

fot. sozosfera.pl

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny