wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej również w wersji elektronicznej

26 października br. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU z 2022 r., poz. 2185). Jak sama nazwa wskazuje, ma ona na celu uproszenie procedur administracyjnych, które w ostatnich latach podlegają stopniowej cyfryzacji. Artykuł 28 ww. ustawy wprowadza długo wyczekiwaną możliwość w zakresie procedury administracyjnej dotyczącej czynności, jaką jest wydanie decyzji środowiskowej, czyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej drogą elektroniczną

Dotychczas złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe było jedynie w tradycyjnej formie papierowej. Takie rozwiązanie stanowi często barierę, uzależniając niekiedy podmioty wnioskujące o wydanie ww. decyzji od operatorów pocztowych czy firm kurierskich.

W przyjętej ustawie wskazano, że:

„W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846) w art. 73:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

>>1a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).<<;

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

>>4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu<<.”.

Zgodnie z treścią art. 81 ustawy, zmiana dotycząca elektronizacji wniosków o wydanie decyzji środowiskowej wchodzi w  życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pewien przełom i ułatwienie komunikacji

Wprowadzona ww. ustawą zmiana w zakresie możliwości składania wniosków o wydanie decyzji środowiskowej w formie elektronicznej wejdzie w życie 27 stycznia 2023 r. Do tego czasu, zgodnie z jej zapisami, formularz elektronicznego wniosku udostępni minister właściwy ds. środowiska. I choć ustawa nie wskazuje wprost, iż załączniki do elektronicznego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą również przyjąć formę elektroniczną, to należy spodziewać się, że taki właśnie był cel ustawodawcy. Zatem, wraz z końcem stycznia przyszłego roku, w określonych przypadkach, możliwe będzie w pełni zelektronizowane złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Stanowić to może pewien przełom i to nie tylko na linii wnioskodawca – urząd. Rozwiązanie to ułatwi bowiem także komunikację pomiędzy organem prowadzącym postępowanie a urzędami biorącymi udział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z LC Consulting

LC Consulting

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny