usuwania dwutlenku węgla

Wiarygodne certyfikowanie usuwania dwutlenku węgla – wniosek KE

Komisja Europejska (KE) przyjęła wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla.

Wsparcie dla rozwoju usuwania dwutlenku węgla

Według KE, wniosek ów przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii usuwania dwutlenku węgla i zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa regeneratywnego. Jego przyjęcie ma też pomóc w osiągnięciu celów Unii Europejskiej (UE) w zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Proponowane rozporządzenie ma również znacznie zwiększyć zdolność UE do kwantyfikacji, monitorowania i weryfikacji procesów usuwania CO2. Zdaniem KE, większa przejrzystość zapewni zaufanie zainteresowanych stron i przemysłu oraz pomoże w zwalczaniu pseudoekologicznego marketingu (tzw. greenwashing). Usuwanie dwutlenku węgla może i musi przynieść wyraźne korzyści dla klimatu – zaznacza KE. Organ unijny dodaje, że priorytetowo potraktuje te działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla, które przyniosą znaczne korzyści dla bioróżnorodności. Komisja wskazuje też, że przy wsparciu ekspertów, opracuje – dostosowane do potrzeb – metody certyfikacji działań w zakresie usuwania CO2, służących realizacji celów klimatycznych i innych celów środowiskowych.

Cztery kryteria QU.A.L.ITY

Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność procesu certyfikacji, we wniosku określono zasady niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku węgla, a także zasady uznawania systemów certyfikacji, które można wykorzystać do wykazania zgodności z ramami UE. Aby zapewnić jakość i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, proponowane rozporządzenie ustanawia cztery kryteria QU.A.L.ITY. Są to:

  1. Quantification – mierzalność. Kryterium to wskazuje, iż działania w zakresie usuwania CO2 muszą być dokładnie mierzone. Muszą też przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu.
  2. Additionality – dodatkowość. Według tego kryterium, działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa.
  3. Long-term storage – długotrwałe składowanie. W tym zakresie KE wskazuje, iż certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia jego trwałego składowania.
  4. Sustainability – zrównoważony charakter. Zgodnie z tym elementem, działania w zakresie usuwania CO2 muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju lub przyczyniać się do ich realizacji. Komisja wskazuje, że chodzi o takie cele, jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym. Do tego dochodzi ochrona zasobów wodnych i morskich oraz bioróżnorodności.

Certyfikowanie usuwania dwutlenku węgla dla neutralności klimatycznej

Według UE, omawiany wniosek ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel UE musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do minimum. Jednocześnie Wspólnota będzie musiała zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, aby zrównoważyć emisje, których nie można wyeliminować – zaznacza KE.

Dzisiejszy wniosek dotyczący unijnej certyfikacji usuwania dwutlenku węgla jest historycznym krokiem w walce z kryzysem klimatycznym. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale musimy również usunąć dwutlenek węgla z atmosfery. Dzięki naszemu pakietowi „Gotowi na 55” trwają prace mające na celu jak najszybsze ograniczenie dużych emisji gazów cieplarnianych. Obecnie ustanawiamy ramy regulacyjne, aby jednocześnie zachęcać do usuwania dwutlenku węgla za pomocą technologii lub naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Ma to również ogromny potencjał w zakresie różnorodności biologicznej. Certyfikowane pochłanianie dwutlenku węgla stwarza nowe możliwości biznesowe dla rolników, leśników i zarządców gruntów, którzy chcieliby pójść dalej, jeśli chodzi o korzyści dla klimatu i środowiska – powiedziałFrans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy KE do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Promocja czystych technologii i wsparcie nowego europejskiego Bauhausu

Technologie przemysłowe, takie jak produkcja bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS) lub bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza (DACCS), mogą wychwytywać dwutlenek węgla i składować go w sposób stały – wskazuje KE. W rolnictwie i leśnictwie praktyki rolnictwa regeneratywnego mogą w zrównoważony sposób zwiększyć składowanie dwutlenku węgla w glebach i lasach. Zdaniem KE mogą też ograniczyć uwalnianie dwutlenku węgla z gleb, a także stworzyć nowy model biznesowy dla rolników i leśników. Trwałe produkty i materiały, takie jak drewnopochodne wyroby budowlane, mogą również związać dwutlenek węgla na kilkadziesiąt lat lub dłużej – dodają unijni urzędnicy.

Według KE, omawiany wniosek będzie promował najnowocześniejsze czyste technologie i wspierał nowy europejski Bauhaus. Będzie się to odbywało poprzez uznanie zdolności do wiązania dwutlenku węgla przez drewno i energooszczędne materiały budowlane. Wniosek umożliwi innowacyjne formy finansowania prywatnego i publicznego. W tym finansowanie inicjatyw mających pozytywne skutki lub wsparcie publiczne oparte na wynikach w ramach pomocy państwa lub wspólnej polityki rolnej. Komisja zaznacza też, że nadal będzie finansować działania na rzecz usuwania CO2 w terenie za pośrednictwem funduszu innowacyjnego (który może finansować m.in. projekty BECCS i DACCS), wspólnej polityki rolnej, Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu LIFE i programu „Horyzont Europa” (w tym misji „Pakiet na rzecz zdrowych gleb w Europie”).

Grupa ekspertów ds. certyfikowania usuwania dwutlenku węgla

Wniosek KE będzie teraz przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Na podstawie kryteriów QU.A.L.ITY Komisja Europejska opracuje metody certyfikacji dostosowane do różnych rodzajów działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla. Dokona tego przy wsparciu grupy ekspertów, a pierwsze jej posiedzenie zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny