ocen oddziaływania na środowisko

Wezwanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko skierowane do Słowacji

W zakresie stosowania ocen oddziaływania na środowisko Komisja Europejska (KE) wzywa Słowację do oceny krajowego planu wykorzystania potencjału hydroenergetycznego.

Należy przestrzegać przepisów w sprawie ocen oddziaływania na środowisko

Organ Unii Europejskiej (UE) wzywa Słowację do przestrzegania przepisów wspólnotowych dotyczących stosowania ocen oddziaływania na środowisko w zakresie analizy wpływu jej krajowego planu wykorzystania potencjału hydroenergetycznego, a także poszczególnych małych elektrowni wodnych.

Komisja Europejska (KE) zwraca uwagę, że zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) niektóre plany i programy publiczne podlegają ocenie wpływu na środowisko i wymagają zastosowania stosowania ocen oddziaływania. Zarządzanie środowiskiem, a w tym oceny oddziaływania na środowisko, ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania prawodawstwa UE, które ma chronić zdrowie mieszkańców i jakość środowiska.

Słowacja jest zobowiązana do przeprowadzenia strategicznej oceny wpływu na środowisko krajowego planu wykorzystania potencjału hydroenergetycznego. Jednakże jedynie cztery spośród 37 małych elektrowni wodnych wymienionych w słowackim planie krajowym poddano strategicznej ocenie wpływu na środowisko. Pominięcie zdecydowanej większości z nich oznacza, że władze nie były w stanie określić wariantów, które spowodowałyby najmniejsze szkody dla środowiska – uważa KE.

Nie przeprowadzono ocen oddziaływania na środowisko

Ponadto według organu UE, na poziomie projektu władze słowackie nie przeprowadziły odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do kilku już wybudowanych małych elektrowni wodnych, czego wymaga dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE) i dyrektywa siedliskowa (dyrektywa 92/43/EWG).

Właśnie w związku z tymi niedociągnięciami KE kieruje do Słowacji dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Słowacja ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez urzędników unijnych. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny