Ważność decyzji środowiskowej

Ważność decyzji środowiskowej

Co oznacza ważność decyzji środowiskowej? Należy przez to rozumieć czas, w którym inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie jednej z decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.). Należą do nich m.in. decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, koncesja na wydobywanie kopalin oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID).

Ważność decyzji środowiskowej jest o tyle istotna, iż wraz z momentem upływu tego czasu cała procedura środowiskowa musi zostać przeprowadzona ponownie, co niekiedy może się wiązać z koniecznością ponowienia badań przedrealizacyjnych, a także z obowiązkiem sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Ważność decyzji środowiskowej i możliwość jej wydłużenia

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Wskazany termin z zastrzeżeniem ust. 4b odnosi się do budowy obiektów energetyki jądrowej (i inwestycji im towarzyszących), a także w zakresie budowy terminalu.

Zasadą wynikającą z ust. 4, wskazanego w art. 72 u.o.o.ś., jest również możliwość przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich inwestycji, po spełnieniu określonych warunków.

Zapisy u.o.o.ś. (art. 72 ust. 4) wskazują, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Warunkami, jakie trzeba spełnić w tym celu, są:

  • wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie przez stronę, która uzyskała decyzję środowiskową, lub przez podmiot, na który decyzja ta została przeniesiona – nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna;
  • wykazanie, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych.

Wydłużenie ważności decyzji środowiskowej według WSA

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyrok z 3 lipca 2020 r., sygn. akt VIII SA/Wa 47/20) „przesłanki wskazane w art. 72 ust. 4 ustawy ooś ocenia się w kontekście zmian elementów środowiska terenu, na którym przedsięwzięcie jest realizowane. Przepis powyższy daje uprawnienie do odmowy żądaniu inwestora, a tym samym do odmowy kontynuacji realizacji przedsięwzięcia, tylko wówczas, gdy realizowana inwestycja nie jest etapowana lub w środowisku doszło do takich jego zmian, że warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zabezpieczą środowiska przed znaczącym negatywnym wpływem realizowanego przedsięwzięcia”.

Powyższe oznacza, że podmiot występujący z wnioskiem o wydłużenie okresu, w którym może posługiwać się decyzją środowiskową, musi wykazać, że na obszarze objętym decyzją nie doszło do zmian, które:

  • uniemożliwiłyby realizację warunków nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • spowodowałyby, że warunki wskazane w decyzji środowiskowej nie zabezpieczą środowiska przed negatywnym wpływem inwestycji.

Ważność decyzji środowiskowej – podsumowanie

Przepisy u.o.o.ś. dopuszczają przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z sześciu do 10 lat. Realizacja tego uprawnienia ustawowego wymaga od podmiotu występującego z takim wnioskiem wykazania aktualności warunków środowiskowych nałożonych w decyzji, o której przedłużenie zamierza się on ubiegać. Co ważne, sam proces wydłużenia okresu, w którym można posługiwać się decyzją środowiskową, nie zmienia zarówno treści tej decyzji, jak i – w żadnym zakresie – rodzaju, charakterystyki i lokalizacji przedsięwzięcia, dla którego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana. Tym samym należy zauważyć, że organ procedujący przedłużenie terminu ważności decyzji ocenia wyłącznie przedsięwzięcie, które było opisane w raporcie o oddziaływaniu powyższej inwestycji na środowisko, a następnie wskazane do realizacji w przedmiotowej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie w ww. wyroku wskazał również, iż „przepis art. 72 ust. 4 ustawy ooś nie daje podstaw do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym w zakresie kumulowania się oddziaływań inwestycji z innymi przedsięwzięciami”.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny