uzupełniający akt delegowany

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju i uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poinformowało, że Komisja Europejska (KE) przedstawiła 2 lutego br. uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu, dotyczący jej łagodzenia i przystosowania się do niej. Kolegium komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu, który zostanie formalnie przyjęty po przetłumaczeniu na wszystkie języki Unii Europejskiej (UE).

W stronę neutralnej dla klimatu przyszłości

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie wymagało wielu inwestycji prywatnych – zaznacza KE. Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju ma na celu ukierunkowanie inwestycji prywatnych na działania, które są niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Systematyka (klasyfikacja) nie określa natomiast, czy konkretna technologia stanie się częścią koszyków energetycznych państw członkowskich. Celem jest przyśpieszenie transformacji, dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, KE uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą przyśpieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii (OZE) – tłumaczy KE.

Neutralność klimatyczna jest naszym celem i zobowiązaniem. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu naszych celów na 2030 r. i 2050 r., to musimy działać już teraz. Dzisiejszy akt delegowany służy wsparciu gospodarki europejskiej w sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jest on mostem w stronę ekologicznego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Akt przyśpieszy inwestycje prywatne, których szczególnie w obecnej dekadzie bardzo potrzebujemy. Dzięki ustanowionym dzisiaj przepisom udało nam się poprawić przejrzystość i ujawnianie informacji, tym samym umożliwiając inwestorom dokonywanie przemyślanych decyzji oraz unikając pseudoekologicznego marketingu – stwierdził Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom.

Uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu dopełnia systematykę

Przyjęty uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu dopełnia unijną systematykę w zakresie zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. W art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systematyki określono jasne i rygorystyczne warunki, na podstawie których pewne działalności związane z energią jądrową i gazem ziemnym można dodać do stosowanego od 1 stycznia 2022 r. pierwszego aktu delegowanego w sprawie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Te rygorystyczne warunki obejmują: dla gazu ziemnego i energii jądrowej – wnoszenie wkładu w transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu; dla energii jądrowej – spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i środowiskowego; dla gazu ziemnego – wniesienie wkładu w przejście od węgla kamiennego do OZE. Bardziej szczegółowe warunki dodatkowe, obowiązujące dla wszystkich powyższych działalności są wyszczególnione w opublikowanym uzupełniającym akcie delegowanym – wskazuje KE.

Nowy akt wprowadza także określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. Aby zapewnić przejrzystość, KE zmieniła akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej ujawniania informacji, co pozwoli inwestorom określić, które potencjalne inwestycje są związane z działalnością dotyczącą gazu ziemnego lub energii jądrowej, a tym samym dokonać przemyślanych decyzji.

Uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu następstwem konsultacji

Tekst uzupełniającego aktu delegowanego powstał w następstwie konsultacji z udziałem grupy ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania i platformy ds. zrównoważonego finansowania. Komisja Europejska zaznacza, że wysłuchała również informacji zwrotnych Parlamentu Europejskiego. Wszelkie uwagi przekazane przez powyższe grupy zostały skrupulatnie przeanalizowane przez KE i uwzględnione przy tworzeniu przedstawionego tekstu. Dzięki informacjom zwrotnym wprowadzono na przykład odpowiednie korekty do technicznych kryteriów kwalifikacji, wymogów dotyczących weryfikacji i ujawniania informacji, dzięki czemu poprawiły się ich przejrzystość i użyteczność.

Unia Europejska dąży do neutralności klimatycznej do 2050 r. i – aby ten cel osiągnąć – musimy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. Wzmocnienie inwestycji prywatnych w transformację jest kluczem do wypełnienia postawionych przez nas celów energetycznych. Postawiliśmy dziś rygorystyczne warunki, aby wesprzeć inwestycje na rzecz transformacji i odejście od bardziej szkodliwych źródeł energii, np. węgla. Poprawiamy również przejrzystość rynkową, która umożliwi inwestorom określnie działalności związanych z gazem ziemnym i energią jądrową w ramach wszelkich decyzji inwestycyjnych – stwierdziła Mairead McGuinness, komisarz zajmująca się stabilnością finansową usług finansowych i uniami rynków kapitałowych.

Dalsze kroki

Po przetłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe UE uzupełniający akt delegowany zostanie formalnie przekazany do współprawodawców w celu kontroli.

W przypadku innych aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie systematyki Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie systematyki) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za konieczne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu. Obie instytucje mogą zawnioskować o dodatkowe dwa miesiące na przeprowadzenie kontroli. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze wzmocnionej większości kwalifikowanej, co oznacza, że co najmniej 72% państw członkowskich – tj. minimum 20 państw członkowskich – reprezentujących co najmniej 65% ludności UE musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego. Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw, jeżeli większość (tj. 353) posłów podczas posiedzenia plenarnego zagłosuje przeciwko.

Po upływie okresu kontroli i przy założeniu, że żaden ze współprawodawców nie wyrazi sprzeciwu, uzupełniający akt delegowany wejdzie w życie i będzie stosowany od 1 stycznia 2023 r. – dodaje KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny