TSUE

Za uchybienia środowiskowe do TSUE

W obszarze środowiskowym Komisja Europejska (KE) postanowiła wystąpić ze skargami wobec trzech krajów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Zastrzeżenia KE dotyczą tematyki związanej z odpadami przemysłowymi, z polowaniami na dzikie ptaki i z brakiem przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu.

Za odpady przemysłowe Chorwacja do TSUE

Komisja Europejska postanowiła skierować do TSUE sprawę przeciwko Chorwacji. Wystąpienie KE podjęte zostało w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony obywateli przed zagrożeniem ze strony odpadów przemysłowych na położonym niecałe 50 m od budynków mieszkalnych składowisku „Crno brdo” w Biljane Donje, w pobliżu miasta Benkovac.

Składowane tam odpady powinny były zostać zagospodarowane zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie odpadów (unijna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, dyrektywa 2008/98/WE) najpóźniej do końca 2015 r. Jak zaznacza KE, Chorwacja kilkukrotnie zobowiązała się do zaradzenia tej sytuacji, jednak w rzeczywistości w terenie nie poczyniono żadnych postępów. Mimo upływu czterech lat odpady przemysłowe zgromadzone na nielegalnym składowisku „Crno brdo” nie zostały usunięte ani właściwie zagospodarowane. Nadal stwarzają zatem ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powietrza. Miejsce to jest obecnie wykorzystywane jako składowisko dużej ilości pozostałości z przetwarzania żelazomanganu i krzemomanganu. Ponieważ wbrew przepisom dyrektywy władze Chorwacji nie zaklasyfikowały tego materiału jako odpadów, ok. 140 tys. ton tego potencjalnie szkodliwego kamiennego kruszywa składowane jest bezpośrednio na powierzchni gleby, stwarzając zagrożenie dla miejscowych mieszkańców i środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z prawem unijnym Chorwacja powinna była wprowadzić stosowne środki w celu ochrony wód gruntowych oraz zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się szkodliwych cząsteczek w powietrzu. W marcu 2015 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Chorwacji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a w listopadzie 2016 r. przesłała uzasadnioną opinię. Od tamtej pory nie odnotowano żadnych postępów w zapewnianiu odpowiedniej gospodarki odpadami w Bijane Donje. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę przeciwko Chorwacji do Trybunały Sprawiedliwości.

Do TSUE za edredony

Przeciwko Finlandii, KE wystąpiła do TSUE w związku z nielegalnymi polowaniami na samce edredonów w okresie wiosennym w prowincji Åland.

Zgodnie z dyrektywą ptasią (dyrektywa 2009/147/WE) zabijanie dzikich ptaków jest zakazane, jednak na niektóre gatunki, takie jak edredony (Somateria mollissima), można polować, ale tylko poza sezonem lęgowym lub sezonem migracji wiosennej albo gdy spełnione są warunki dopuszczenia wyjątku od zakazu polowania – podkreśla KE.

Dyrektywą ptasią zabroniono wszelkich polowań na ptaki wędrowne w okresie wychowu młodych lub podczas poszczególnych etapów reprodukcji. Wyjątki od tej zasady są możliwe, o ile spełnione zostaną pewne warunki. Warunki te nie są jednak spełnione w Finlandii. Liczebność populacji edredonów nie jest na zadowalającym poziomie. Według najnowszych ocen populacji liczebność tego gatunku spada zarówno w całej Unii Europejskiej (EU), jak i w Finlandii. Ponadto kontyngent łowiecki przekracza dopuszczalny poziom 1% rocznej śmiertelności edredonów w prowincji Åland.

Co ciekawe w grudniu 2005 r. TSUE orzekł już w swoim wyroku (sprawa C-344/03), że Finlandia uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy ptasiej, ze względu na odbywające się w prowincji Åland wiosenne polowania m.in. właśnie na samce edredonów. Początkowo zaniechano tych potępionych praktyk, lecz w 2011 r. podjęto je na nowo, w związku z czym w listopadzie 2012 r. Komisja wszczęła w tej kwestii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W grudniu 2016 r. KE przesłała uzasadnioną opinię, wzywając Finlandię do położenia kresu polowaniom na samce edredonów w okresie wiosennym w prowincji Åland. W kwietniu 2017 r. właściwe władze prowincji Åland zdecydowały jednak o otwarciu kolejnego wiosennego sezonu polowań na samce edredonów.

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu i TSUE

Komisja podjęła także decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Hiszpanii. Chodzi o brak przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu na Wyspach Kanaryjskich. Chodzi o siedem obszarów dorzeczy na Wyspach Kanaryjskich (wyspy El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, i Teneryfa).

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu stanowią podstawę ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Plany te zawierają wyczerpujący przegląd istotnych kwestii dotyczących każdego dorzecza i powinny zawierać konkretne środki konieczne do osiągnięcia celów w zakresie jakości środowiska. Hiszpania miała obowiązek dokonania przeglądu i zaktualizowania wszystkich planów gospodarowania wodami w dorzeczach na jej terytorium do 22 grudnia 2015 r. oraz poinformowania Komisji o tych środkach do 22 marca 2016 r.

Jednak jak zauważa KE, władze hiszpańskie nie wywiązały się również z obowiązków dotyczących informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych do celów opracowania wspomnianych planów. Komisja ponawiała apele do Hiszpanii o wypełnienie spoczywających na tym kraju obowiązków. Najpierw, w kwietniu 2017 r., przesłano wezwanie do usunięcia uchybienia. Następnie, w październiku 2017 r., wydano uzasadnioną opinię.

Na podstawie europa.eu

fot. Komisja Europejska

 

partner medialny