Redukcja emisji z oparów paliwa

Do Trybunału Sprawiedliwości UE za opary?

Komisja Europejska (KE) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. O kolejnych uchybieniach i decyzjach KE poinformowało Przedstawicielstwo Komisji w Polsce.

W tym miesiącu KE przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państw członkowskich wskazała m.in. na Polskę. Uchybienia dotyczą problematyki związanej z jakością powietrza.

Redukcja emisji z oparów paliwa

Komisja zwróciła się do Polski z Uzasadnioną opinią w związku z brakiem zgłoszenia środków mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa.

Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji wprowadzonych w 2014 r. zmian w unijnych przepisach dotyczących ograniczenia emisji z oparów paliwa, uwalnianych do powietrza podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw (dyrektywa Komisji 2014/99/UE) do 13 marca 2016 r. Dyrektywa ta spełnia istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska, ogranicza bowiem emisję lotnych związków organicznych z paliwa do powietrza. Emisja ta powoduje nadmierny poziom toksycznego benzenu i powstawanie ozonu w procesie reakcji fotochemicznych, co jest przyczyną chorób układu oddechowego takich jak astma. Ponadto ozon – jak podkreśla KE – jest gazem cieplarnianym.

Polska jednak do tej pory nie zgłosiła instrumentów prawnych wprowadzających do prawa krajowego przepisy dotyczące testowania systemów odzyskiwania oparów paliwa. Wobec tego Komisja postanowiła skierować do władz Polski uzasadnioną opinię.

Kierując do polskich władz uzasadnioną opinię KE daje im dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Przedstawicielstwo KE

fot. pixabay.com