wydanie pozwolenia środowiskowego

Termin załatwienia sprawy, czyli ile trwa wydanie pozwolenia środowiskowego?

Postępowanie zmierzające do wydania decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska to skomplikowana sieć czynności, z których każda powinna zostać wykonana w odpowiednim czasie, we właściwej formie i przez upoważniony podmiot, aby można było uznać je za skuteczne i przypisać im określony w przepisie skutek. Każde takie postępowanie przebiega według innego schematu, wymaga zaangażowania różnych organów czy podmiotów, a także charakteryzuje się odmiennym stopniem skomplikowania, choć wszystkie opierają się na tych samych przepisach proceduralnych. Jak więc ustalić, ile będzie trwało postępowanie o wydanie konkretnej decyzji administracyjnej?

Od ogółu do szczegółu

Zaczynając od regulacji ogólnych, odnoszących się do wszystkich postępowań administracyjnych, należy wskazać, że organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy, bez zbędnej zwłoki. Określenie to należy odczytywać jako „najszybciej jak tylko jest to możliwe”, nie zaś jako „natychmiast” czy „od ręki”. Biorąc pod uwagę specyfikę postępowań środowiskowych, obszerność i specjalistyczny charakter przedkładanej wraz z wnioskiem dokumentacji, trzeba liczyć się z faktem, że wnikliwa analiza, pod kątem zarówno formalnym, jak i merytorycznym, może zająć trochę czasu. Ile? Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczają termin miesiąca jako zasadniczy maksymalny okres załatwienia sprawy, niemniej dopuszczono możliwość załatwienia sprawy również w terminie dwóch miesięcy, w przypadku gdy dana sprawa kwalifikuje się jako szczególnie skomplikowana.

Jednak, jak to w prawie bywa, w tym miejscu musimy dodać… „chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej”. Takim przepisem jest z pewnością art. 209 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, który wyznacza swoisty sześciomiesięczny termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji lub instalacji po zmianie kwalifikowanej jako istotna.

Jednak powyższe okresy są tzw. terminami netto albo inaczej – efektywnym czasem, jakim dysponuje organ załatwiający sprawę na jej rozpatrzenie i wydanie decyzji. W praktyce oznacza to, że do ww. terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, takich jak np. termin do zajęcia stanowiska przez organy współdziałające w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (orzeczenie w trybie współdziałania) czy też okresów opóźnień spowodowanych z winy samej strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Do tych ostatnich, jak podkreśla się w orzecznictwie, nie można zaliczyć trudności związanych z brakiem etatów czy środków pieniężnych, bowiem problemy organizacyjne, techniczne, finansowe i kadrowe, z jakimi boryka się organ, nie mogą spowodować obejścia jednej z naczelnych zasad postępowania administracyjnego, tj. zasady szybkości i ekonomiki.

Tak więc rzeczywisty termin załatwienia sprawy może okazać się dłuży aniżeli czas określony w przepisach. Choć, oczywiście, nie uprawnia to organu do „odłożenia” rozpoznania danej sprawy do dnia upływu ustawowego terminu jej załatwienia.

Bieg terminu rozpoznania sprawy, zapoczątkowanej wnioskiem podmiotu korzystającego ze środowiska, rozpoczyna się od dnia jego przedłożenia właściwemu organowi. Nie przerywa go zmiana wewnętrznej struktury administracji czy właściwości organów. Tym samym, do czasu załatwienia sprawy przez organ aktualnie właściwy w sprawie doliczać się będzie okres załatwiania sprawy przez organ, który właściwość w sprawie utracił.

Wydanie pozwolenia środowiskowego – warto przygotować schemat przebiegu postępowania

Co zrobić w sytuacji, gdy mimo tak określonych terminów organ jednak zwleka z wydaniem decyzji, a wszelkie próby polubownego rozwiązania problemu nie przynoszą efektów? Pomocna, choć raczej traktowana jako tzw. ostatnia deska ratunku, może okazać się instytucja ponaglenia. W wyniku jego wniesienia, organ stojący w strukturze nad organem załatwiającym sprawę podda weryfikacji opieszałość prowadzonego postępowania, a w razie jej stwierdzenia – zobowiąże organ prowadzący postępowanie do wydania decyzji w wyznaczonym przez siebie terminie (o ile do tego czasu rozstrzygnięcie nadal nie zapadnie).

Biorąc pod uwagę, że pozwolenia środowiskowe stanowią swoistego rodzaju „prawo jazdy”, a ich brak uniemożliwia prawidłową eksploatację instalacji, ustalenie czasu niezbędnego dla ich pozyskania wydaje się być niezwykle istotne. W celu więc oszacowania terminu załatwienia sprawy, przed wystąpieniem z konkretnym wnioskiem, warto stworzyć szczegółowy schemat przebiegu konkretnego postępowania – swoistą mapę, która zobrazuje, kto?, kiedy?, gdzie? i w jakim czasie? będzie dokonywał określonej czynności. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia, że decyzja zezwalająca na korzystanie ze środowiska nie została wydana w „miesiąc”, choć taki przecież termin określają przepisy.

About the author

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

 

partner merytoryczny