Termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji

Termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji

Korzystanie ze środowiska, a przede wszystkim eksploatacja instalacji powodującej emisję do środowiska (np. gazów lub pyłów), wymaga szczegółowej weryfikacji w kontekście konieczności dokonania wymaganych prawem uzgodnień administracyjnych, legalizujących środowiskowe wpływy tak prowadzonej działalności. Wachlarz wynikających z przepisów prawa środowiskowego uzgodnień jest stosunkowo szeroki, a na ich rodzaj mają wpływ przede wszystkim rodzaj i zakres prowadzonej działalności czy charakterystyka wykorzystywanych do tego celu urządzeń.

Uzgodnienia te mogą przybrać różną formę – od zgłoszeń, wpisów do rejestru, po różnego rodzaju decyzje administracyjne, które na gruncie przepisów środowiskowych określane są mianem pozwoleń, zezwoleń, koncesji itp. W prawnej ochronie środowiska zdają się dominować ostatnie ze wskazanych rozstrzygnięć, tj. decyzje administracyjne, dlatego też warto przyjrzeć się bliżej kwestiom związanym z ich istnieniem w obrocie prawnym.

Czy sam fakt wydania decyzji ustalającej sposób i zakres korzystania ze środowiska uprawnia prowadzącego instalację do rozpoczęcia jej eksploatacji? Czym w istocie jest data wydania decyzji i czym różni się ona od daty jej doręczenia? Od kiedy adresat decyzji może, bez większego ryzyka, rozpocząć działalność objętą jej zakresem, aby uniknąć zarzutu korzystania ze środowiska bez ważnego, wymaganego prawem pozwolenia?

Data wydania decyzji

Datą wydania decyzji jest dzień, w którym dokument ten zaopatrzony został we wszystkie wymagane przepisami prawa elementy dla tej formy działania administracji publicznej. Dzień ten określany jest w treści decyzji najczęściej w jej prawym górnym roku, ewentualnie w nagłówku. Data ta ma niezwykle istotne znaczenie, albowiem służy do ustalenia stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji. A więc to według tej daty oceniana będzie sama konieczność uzyskania przez danego przedsiębiorcę pozwolenia, np. pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na emisję, jak również zasady obowiązujące w procedurze ich wydawania, w tym obligatoryjne elementy wniosku, jego załączniki, udział organów współdziałających czy sam przebieg postępowania zmierzającego do wydania decyzji.

Data doręczenia decyzji

Należy jednak pamiętać, że data wydania decyzji nie jest tożsama z datą jej obowiązywania. Decyzja administracyjna w istocie rozpoczyna swój byt prawny z chwilą jej doręczenia, a więc zakomunikowania jej treści adresatowi decyzji oraz innym uczestnikom postępowania. W przypadku wielości stron, decyzja rozpocznie swój byt prawny odrębnie dla każdej z nich, jako że strony mogą odebrać decyzję, a tym samym zapoznać się z jej treścią, w różnych terminach.

Z dniem doręczenia, dodajmy: skutecznego doręczenia, decyzja wchodzi do obrotu prawnego i może wywołać skutki prawne. Ale….

Termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji – okres niepewności

Sam fakt doręczenia decyzji, a tym samym jej wejścia do obrotu prawnego, nie eliminuje ryzyka postawienia przedsiębiorcy zarzutu prowadzenia działalności bez ważnego pozwolenia środowiskowego. Należy bowiem wskazać, że – zgodnie z generalna zasadą obowiązującą w polskim postępowaniu administracyjnym – mającą pełne zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń środowiskowych, przed upływem terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji, decyzja ta nie podlega wykonaniu. W praktyce oznacza to okres zawieszenia możliwości wykonywania wynikających z niej praw i obowiązków. Podobny skutek wywołuje samo wniesienie odwołania – wstrzymuje ono możliwość wykonania zakwestionowanej decyzji.

Zatem w tym okresie, mimo że przedsiębiorca jest formalnie w posiadaniu dokumentu wymaganego dla prawidłowej eksploatacji instalacji, tj. decyzji określającej sposób i zakres korzystania ze środowiska, to jednak powinien się powstrzymać od korzystania z przyznanych mu uprawnień. Rozpoczęcie eksploatacji instalacji w okresie zawieszenia bytu prawnego decyzji może bowiem okazać się dość ryzykowne. Gdyby w wyniku postępowania przed organem drugiej instancji decyzja ta została uchylona (takie bowiem rozstrzygnięcie może zapaść w efekcie wniesionego odwołania), to w istocie można powiedzieć, że jej adresat nie dysponował uprawnieniem do realizacji wynikających z niej praw, bowiem nie było możliwości ich wykonywania. W konsekwencji może zostać postawiony przedsiębiorcy zarzut eksploatacji instalacji bez ważnego pozwolenia.

Od powyższej zasady wyjątek stanowi opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności. Niemniej i w tym przypadku nie można zapominać, że organ odwoławczy dysponuje uprawnieniem do jego wstrzymania, a tym samym zawieszenia uprawnień wynikających z decyzji.

Mając zatem na uwadze fakt, że po wydaniu decyzji i jej doręczeniu istnieje pewien okres zawieszenia bytu prawnego decyzji i wynikających z niej praw, przed przystąpieniem do uruchomienia instalacji warto potwierdzić moment, od którego zapisy decyzji będą mogły być urzeczywistnione, a tym samym prowadzanie działalności i związane z nią emisje odbywać się będą w oparciu o „ważne” pozwolenie.

fot. sozosfera.pl

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny