Stacje ładowania pojazdów

Stacje ładowania pojazdów – bardziej elastyczne prawo

11 kwietnia br. do pierwszego czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2411).

Podstawowym celem przygotowania tego aktu prawnego było utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, co było przedmiotem szerokiej fali komentarzy i analiz. Nieco w cieniu przepisów wprowadzających nowy mechanizm finansowego wspierania rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych pozostały inne propozycje wpisane do Projektu, a związane z niedawno uchwaloną Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r. poz. 317).

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych obecnie – konieczność przyłączenia do systemu elektroenergetycznego

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na zmiany prowadzące do uelastycznienia regulacji związanych z budową i eksploatacją stacji ładowania.

W aktualnej wersji ustawy o elektromobilności stacja ładowania została zdefiniowana jako urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy, w obu przypadkach wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

W świetle powyższego, elementem koniecznym stacji ładowania jest zapewnienie bezpośredniego przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. Potwierdzeniem wskazanego podejścia jest art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o elektromobilności, zgodnie z którym operator ogólnodostępnej stacji ładowania ma obowiązek zawrzeć umowy o świadczenie usług zarówno dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania tej stacji, jak i ładowania. Powyższa regulacja zderzyła się z zastanym zjawiskiem budowy stacji ładowania w ramach już istniejących obiektów i przyłączania jej do instalacji wewnętrznej innych obiektów (w szczególności dotyczy to budowy stacji ładowania w ramach funkcjonujących centrów handlowych). W takiej sytuacji stacja ładowania korzysta z przyłącza do systemu elektroenergetycznego przynależnego do innego obiektu. Powyższe jednak oznacza, że stacja nie posiada własnego przyłącza, a jej operator nie ma możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z właściwym operatorem sieci dystrybucyjnej. W zaistniałej sytuacji regulacyjnej wskazane wyżej obiekty ładowania nie mogłyby być uznane za ogólnodostępne stacje ładowania – w rozumieniu ustawy o elektromobilności.

Stacje ładowania pojazdów w Projekcie – proponowane złagodzenie wymogów

Ustawodawca w art. 9 projektu zaproponował wprowadzenie dodatkowych zmian do ustawy o elektromobilności, które dopuszczają funkcjonowanie ogólnodostępnych stacji ładowania, nie posiadających własnego przyłącza, a działających za pośrednictwem wewnętrznej infrastruktury elektroenergetycznej innego obiektu (np. centrum handlowego). W konsekwencji, w definicji ogólnodostępnej stacji ładowania wymóg wyposażenia stacji w instalację prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego jest w projekcie ograniczony jedynie do sytuacji, gdy stacja ładowania jest bezpośrednio podłączona do sieci dystrybucyjnej. Podobnie obowiązek operatora stacji ładowania zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej będzie materializował się jedynie w odniesieniu do stacji, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej.

Warto również zwrócić uwagę, że projekt przewiduje złagodzenie wymogu określonego w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o elektromobilności, dotyczącego układu pomiarowego. Aktualnie operator ma obowiązek wyposażyć stację ładowania w układ pomiarowo-rozliczeniowy, umożliwiający minutowy pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z niego do układu pomiarowo-rozliczeniowego tej stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Z uwagi na różne głosy wskazujące na istotne techniczne trudności instalowania w każdym punkcie ładowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, autorzy projektu zaproponowali mniej rygorystyczne podejście. Zgodnie z nim stacja ładowania powinna być wyposażona w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że „wystarczające dla osiągnięcia celów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie zapewnienie, że stacja ładowania posiada system pomiarowy umożliwiający określenie ilości zużytej energii w poszczególnych punktach ładowania i przekazanie tych danych do systemu zarządzania stacji ładowania”. Tym samym projekt przewiduje dopuszczenie większej swobody w zakresie pomiaru wykorzystywanej energii elektrycznej oraz jej rozliczania.

Zmiany korzystne, ale nie przesądzone

Wskazane wyżej zmiany są korzystne z perspektywy rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, bowiem włączają do systemu już funkcjonujące stacje, wybudowane jako wewnętrzne instalacje innych obiektów, oraz dopuszczają bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie prowadzonych pomiarów. Projekt jednak jest dopiero na wstępnym etapie ścieżki legislacyjnej i nie można wykluczyć zmian już przygotowanych rozwiązań ani wprowadzenia zupełnie nowych mechanizmów modyfikujących ustawę o elektromobilności w ramach prac parlamentarnych.

fot. pixabay.com

 

reklama