uchybienia środowiskowe

Środowiskowe uchybienia krajów członkowskich

Komisja Europejska (KE) poinformowała o krokach podjętych wobec kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) w związku z brakiem realizacji działań w wybranych obszarach polityki środowiskowej.

Na celowniku KE znalazły się Finlandia Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg i Rumunia.

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej Komisja wezwała Grecję do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących przyrody.

Środowiskowe uchybienia Grecji na celowniku KE

Komisja Europejska wzywa Grecję do przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG), a mających na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych siecią Natura 2000.

Jak podkreśla KE, państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, umieszczanych w wykazie unijnym, jako specjalne obszary ochrony. Mają one również obowiązek ustalenia priorytetów i celów w zakresie ochrony, a także niezbędnych środków ochrony w celu zachowania gatunków i siedlisk lub odtworzenia ich dobrego stanu. Działania te muszą zostać przeprowadzone w ciągu sześciu lat po objęciu tych terenów wykazem unijnym jako terenów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Grecja oficjalnie wyznaczyła wszystkie 239 obszarów na jej terytorium jako specjalne obszary ochrony, jednak nie ustaliła priorytetów ani celów w zakresie ochrony. Nie zostały również wskazane niezbędne środki ochrony tych obszarów.

Stąd też, w ramach horyzontalnego działania w zakresie egzekwowania prawa, podjętego wobec kilku państw członkowskich, Komisja przesłała Grecji dodatkową uzasadnioną opinię. Kraj ten ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przypadku jej braku Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Finlandia, Luksemburg i Rumunia z uzasadnionymi opiniami za uchybienia środowiskowe

Z kolei Finlandię, Luksemburg i Rumunię KE wzywa do pełnego wdrożenia do prawa krajowego nowych przepisów unijnych w zakresie wpływu na środowisko.
Komisja wzywa wspomniane państwa członkowskie do dostosowania krajowych przepisów w celu uwzględnienia zmian w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2014/52/UE).

Celem tej dyrektywy jest zapewnienie przeprowadzania odpowiedniej oceny skutków projektów, zanim zostaną one zatwierdzone. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw tym trzem państwom KE wszczęła w lipcu 2017 r.

Brakujące przepisy nie zostały jeszcze w pełni wprowadzone do prawa luksemburskiego, ponieważ obecnie prowadzony jest przegląd obowiązującego prawodawstwa dotyczącego oceny skutków. Jeśli chodzi o Finlandię, chociaż w kontynentalnej części kraju transponowano przepisy dyrektywy, Wyspy Alandzkie nie wprowadziły jeszcze niezbędnych modyfikacji do swojego prawodawstwa. W Rumunii natomiast przepisy mające w pełni transponować dyrektywę są obecnie w przygotowaniu.
Właśnie ze względu na to, że Finlandia, Luksemburg i Rumunia nie dokonały jeszcze pełnego wdrożenia przepisów UE do swojego prawa krajowego, Komisja postanowiła o przesłaniu im uzasadnionych opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania uzasadnionej opinii państwa te nie podejmą działań naprawczych, sprawa może zostać skierowana do TSUE.

Irlandia i Hiszpania – plany zarządzania ryzykiem powodziowym na cenzurowanym

Irlandię i Hiszpanię KE ponagla natomiast pod kątem podjęcia działań w zakresie ochrony przed powodziami.

Komisja Europejska wzywa te kraje do wypełnienia wymogów określonych w dyrektywie powodziowej (dyrektywa 2007/60/WE). Dyrektywa ta ma na celu ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, środowiska przyrodniczego i działalności gospodarczej, którego źródłem są powodzie, a także zarządzanie związanym z nimi ryzykiem.

Na mocy prawa UE państwa członkowskie miały obowiązek uzupełnić i opublikować plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz powiadomić o nich Komisję do 22 marca 2016 r. W kwietniu 2017 r. KE wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując wezwanie do usunięcia uchybienia do władz Irlandii. Jak zaznacza KE kraj ten nie uzupełnił, nie opublikował i nie zgłosił planów zarządzania ryzykiem powodziowym w odniesieniu do siedmiu obszarów dorzeczy. Ponieważ Irlandia nadal nie zgłosiła tych planów, Komisja podjęła decyzję o wysłaniu uzasadnionej opinii. Na udzielenie odpowiedzi Irlandia ma dwa miesiące.

Komisja Europejska podjęła także decyzję o przesłaniu Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia. Władze hiszpańskie nie zgłosiły Komisji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w odniesieniu do obszarów dorzeczy w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. Także Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Na podstawie europa.eu

fot. europa.eu

 

partner medialny