Środowiskowe uchybienia

Środowiskowe uchybienia – Komisja wzywa Polskę

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej w odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych i w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.

Środowiskowe uchybienia – oczyszczanie ścieków komunalnych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKEP) poinformowało, że wczoraj Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia, wzywając do zapewnienia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Jak podaje PKEP, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wszystkie polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r. Mimo wysiłków Polski i wsparcia finansowego udzielanego w ramach polityki spójności poziom nieprzestrzegania przepisów jest nadal wysoki – stwierdziła KE. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

Środowiskowe uchybienia – oceny oddziaływania na środowisko

Komisja Europejska wzywa Polskę także do przestrzegania przepisów unijnych w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

Dyrektywa ta przewiduje szeroki dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w ich podejmowaniu. W przypadku niektórych projektów Polska uniemożliwia organizacjom ochrony środowiska zwrócenie się do sądu o ustanowienie środków tymczasowych lub zaskarżenie ostatecznego pozwolenia na podstawie jego niezgodności z przepisami unijnymi – stwierdza KE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak projekty budowy dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sprawa ta jest znana władzom polskim, które muszą dokonać zmian w prawodawstwie krajowym transponującym dyrektywę w celu rozwiązania tego problemu.

Jednak ze względu na to, że sprawa pozostaje nierozwiązana, KE podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez KE. Po tym terminie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKEP

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny