Rośliny i grzyby ujęte w paragrafy

Od 17 października 2014 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów. Określają one gatunki objęte ochroną ścisłą i częściową, a także gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk.
 
W obu aktach wykonawczych określono również właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zakazy i odstępstwa od zakazów oraz sposoby ochrony gatunków. Rozporządzenia różnicują zakazy w stosunku do roślin i grzybów dziko występujących i innych. Dodatkowo wobec gatunków, które nie występują naturalnie na terenie Polski, a są chronione na mocy dyrektywy siedliskowej, wprowadzono nowe regulacje dotyczące m.in. ich wwozu, sprzedaży i przetrzymywania.
 
Celem obu rozporządzeń jest dostosowanie przepisów wykonawczych do zapisów ustawy o ochronie przyrody. W ciągu ostatnich lat bowiem wiedza o gatunkach i sposobach ich ochrony znacznie się poszerzyła, dlatego też nowe rozporządzenia aktualizują listę gatunków roślin i grzybów objętych ochroną oraz dostosowują zakazy do potrzeb ich ochrony.
 
Na podstawie: www.gdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu