Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – rozporządzenie przyjęte

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które przedłożył minister środowiska.

Jak podaje KPRM, nowe przepisy mają przede wszystkim uszczelnić system ocen oddziaływania na środowisko, a także zapewnić pełną zgodność tego systemu z prawem wspólnotowym. Ich celem jest także wyeliminowanie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjne. Przyjęte regulacje mają także usprawnić proces inwestycyjny. Jak zaznacza kancelaria premiera, w przypadku niektórych inwestycji wymagania środowiskowe zostaną zaostrzone, a w odniesieniu do innych przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, których realizacja wymaga uprzedniego uzyskania decyzji środowiskowej. Został on podzielony na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla nich przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe, a także na inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których o potrzebie przeprowadzenia oceny decyduje organ właściwy do wydania decyzji wraz z organami współdziałającymi.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – zmiana progów i kryteriów

Kancelaria wskazuje zasadnicze zmiany w przepisach, jakie będą skutkiem wejścia w życie przyjętego rozporządzenia.

Należy do nich modyfikacja progów i kryteriów, które będą decydowały o kwalifikowaniu niektórych rodzajów przedsięwzięć do tych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Wśród nich KPRM wylicza m.in. chów lub hodowlę zwierząt, w tym norek. W tym przypadku zaostrzenie progów i kryteriów ma wzmocnić rolę organów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, a jednocześnie ma nie doprowadzić do osłabienia rozwoju tej branży w Polsce.

Zmianami objęte zostaną także inwestycje narciarskie, w przypadku których obecnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana bez względu na parametry oraz położenie tego typu inwestycji. Według KPRM, nowe rozwiązania ułatwią budowę mniejszych stoków narciarskich bez konieczności przeprowadzenia kosztownej procedury środowiskowej.

Wspomniane zmiany dotyczą także browarów, słodowni i gorzelni. Nowe regulacje mają ułatwić rozpoczęcie działalności przez zakłady tej branży prowadzące produkcję na małą skalę, która nie wpływa znacząco na środowisko.

Decyzja środowiskowa – rozszerzenie obowiązku w gospodarce odpadami

Modyfikacja przepisów przewiduje także rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Zmiana ta umożliwi przeprowadzenie analizy – pod kątem wpływu na środowisko – już na etapie planowania obiektów. Rozwiązanie to – w swym założeniu – ma w przyszłości ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do pożarów w miejscach magazynowania lub składowania odpadów, stanowiących znaczne zagrożenie dla środowiska, a także dla życia i zdrowia ludzi.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

W nowym rozporządzeniu przewidziano także zniesienie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej przed ubieganiem się o zezwolenie na realizację przedsięwzięć takich jak: instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach czy betonu, a także tartaki i stolarnie. Do zwolnionych z tego obowiązku należą także inwestycje zakładające powstanie stacji elektroenergetycznych, instalacji do naprawy sprzętu kolejowego, zakładów przetwarzających alkohol etylowy oraz wytwarzających napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprzężonego. Według projektodawcy inwestycje te nie wpływają znacząco na środowisko.

Rozporządzenie wprowadza także regulację uniemożliwiającą kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy obiektów uznawanych za mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – bez uzyskania stosownej decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie – jak zaznacza KPRM – przestanie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny