Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – aktualny stan prawny

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) w art. 412 zawiera instytucję przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego (tzw. promesę).

O przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego może się ubiegać zakład zamierzający prowadzić działalność wymagającą tego rodzaju pozwolenia. Promesy udziela, w drodze decyzji, organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych.

W postępowaniu o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 389-393 oraz art. 395-411 (dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych). W decyzji określa się okres ważności przyrzeczenia, przy czym nie może on być krótszy niż rok. W okresie ważności promesy organ nie może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 399. Chodzi tu o przypadki, gdy:

  • projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8;
  • projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się także, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – zmiany wprowadzone do Prawa wodnego

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722), która weszła w życie 20 września 2018 r., dodano do art. 412 ust. 3a. Zgodnie z dodanym przepisem, jeżeli przedmiotem wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego są usługi wodne lub korzystanie z wód związane z urządzeniem wodnym, które nie zostało wykonane do dnia złożenia takiego wniosku, wniosek o udzielenie takiego przyrzeczenia może zostać złożony nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tego urządzenia wodnego albo wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania takiego pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto, dopisano do ustawy ust. 3b w art. 412. Stanowi on, iż składając wniosek o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne lub korzystanie z wód związane z urządzeniem wodnym, które nie zostało wykonane do dnia złożenia takiego wniosku, wnioskodawca nie jest obowiązany dołączać informacji lub dokumentów, które były dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego albo do wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z obowiązującym od 20 września br. ust. 6 w art. 412 Prawa wodnego, w przypadkach innych niż określone w art. 393 ust. 1-3 (określa pierwszeństwo w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych), od dnia złożenia wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu w zakresie objętym tym wnioskiem.

Ponadto do art. 412 dodano ust. 7, zawierający zasadę, iż w okresie obowiązywania promesy nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu, w zakresie objętym udzielonym przyrzeczeniem.
Dopisany do art. 412 ust. 8 zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do określenia wzoru wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i zamieszczenia tego wzoru w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego jego obsługę oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – dobre rozwiązanie

Uregulowanie w Prawie wodnym instytucji promesy pozwolenia wodnoprawnego należy ocenić pozytywnie.

Wprowadzone z dniem 20 września 2018 r. uregulowania bez wątpienia korygują braki pierwotnego brzmienia przepisu i są ułatwieniem zarówno dla zakładów starających się o uzyskanie promesy, jak i dla urzędników takiego przyrzeczenia udzielających.

Czas pokaże ilu inwestorów faktycznie zdecyduje się na składanie wniosków o promesę, ale już samo umożliwienie ubiegania się o nią jest dobrym rozwiązaniem.

Agnieszka Masłowska-Gądek

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.

reklama

reklama

reklama