Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane – zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska

20 września 2018 r. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722) wprowadziła m.in. modyfikacje w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, z późn. zm. – P.o.ś.) w zakresie pozwoleń zintegrowanych.

Pozwolenia zintegrowane – zmieniony krąg stron postępowania

I tak, zgodnie ze zmienionym art. 185 ust. 1a P.o.ś., stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego, obejmującego korzystanie z wód – wiążące się z ich poborem lub wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi – są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a więc:

  • Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
  • minister właściwy ds. gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
  • minister właściwy ds. żeglugi śródlądowej – w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

W myśl przepisów przejściowych, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli przed 20 września br.), dotyczących pozwoleń zintegrowanych obejmujących korzystanie z wód w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi stosuje się art. 185 ust. 1a P.o.ś. w brzmieniu dotychczasowym (art. 12 ust. 2 nowelizacji).

Ponadto nowe brzmienie uzyskał art. 202 ust. 1 P.o.ś., art. 203 ust. 3 P.o.ś., art. 208 ust. 1 P.o.ś. oraz art. 211 ust. 1 P.o.ś., celem umożliwienia organom ustalania w pozwoleniach zintegrowanych warunków dla emisji ścieków do wód i do ziemi.

Pierwszy ze wspomnianych przepisów wskazuje, iż „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii”.

Pozwolenia zintegrowane – od 20 września nowe zasady ustalania emisji

Z kolei znowelizowany art. 203 ust. 3 P.o.ś. stanowi, iż na wniosek prowadzącego instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Natomiast art. 208 ust. 1 P.o.ś. otrzymał brzmienie: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód”.

Zgodnie ze zmienionym art. 211 ust. 1 P.o.ś., pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Artykuł 12 ust. 1 znowelizowanego Prawa wodnego stanowi, iż do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 202 ust. 1, art. 203 ust. 3, art. 208 ust. 1 oraz art. 211 ust. 1 P.o.ś., stosuje się przepisy P.o.ś. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a więc od 20 września 2018 r. obowiązują już nowe zasady ustalania emisji w pozwoleniach zintegrowanych.

Agnieszka Masłowska-Gądek

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.