Posypały się mandaty

Ferma norek w Radachowie (woj. lubuskie), należąca do spółki Farm Equipment International w Karsku, dwukrotnie była kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Choć obie inspekcje wykazały szereg uchybień, do usunięcia których wezwał WIOŚ, właściciel fermy zbagatelizował te zalecenia. Wobec powyższego WIOŚ nałożył na spółkę trzy mandaty na sumę 1500 zł (najwyższe według obowiązujących przepisów). Konsekwencje wyciągnęły również inne instytucje.
 
ferma
 
W trakcie prowadzonych w 2013 i 2014 r. kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości. Wśród nich należy wymienić brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi z terenu części hodowlanej fermy, zanieczyszczenie rowu ściekami, nieprzedkładanie Marszałkowi Województwa Lubuskiego informacji o ilości odprowadzanych ścieków z pawilonów hodowlanych, niewnoszenie opłat podwyższonych za odprowadzanie ścieków bez pozwolenia wodno prawnego czy korzystanie z ujęcia wody przy silosach, bez wymaganego pozwolenia.
 
WIOŚ poinformował też o nieprawidłowościach właściwe organy: Marszałka Województwa Lubuskiego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Marszałek natomiast wydał dziewięć decyzji stwierdzających obowiązek naliczenia przez władającego fermą podwyższonych opłat za pobór wód podziemnych z ujęcia wód przy silosach za lata 2009-2013, na łączną kwotę ponad 661 tys. zł.
 
Spółka Farm Equipment International rozpoczęła już proces legalizacji urządzenia wodnego – studni ujęcia wód podziemnych znajdującego się przy silosach oraz wystąpiła do Marszałka Województwa Lubskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz połaci dachowych fermy.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny