Polska naruszyła prawo Unii

Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej. Czechy się poskarżyły a KE przyjęła uzasadnioną opinię

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że wczoraj przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Czechy przeciwko Polsce na mocy art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czechy twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez działania podjęte w ramach procedury przedłużenia do 2026 r. koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie.

Komisja przypomina, że w przypadku sporu między dwoma państwami członkowskimi art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sprawa musi najpierw zostać wniesiona do KE, która ma trzy miesiące na wydanie uzasadnionej opinii, po umożliwieniu obu stronom przedstawienia przez nie swoich uwag. Jeśli KE nie wyda opinii w terminie wspomnianych trzech miesięcy, brak takiej opinii nie stanowi przeszkody we wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Czechy wniosły skargę do Komisji 30 września 2020 r., a KE wysłuchała Czech i Polski. W swojej uzasadnionej opinii KE uważa, że Polska popełniła naruszenia prawa Unii Europejskiej (UE), które Czechy podnosiły w swojej skardze, ale nie wszystkie.

Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej. Problemy z oceną oddziaływania na środowisko i dostępem do informacji

Po pierwsze KE stwierdza, że polskie prawo nieprawidłowo transponuje przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości zawarte w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92/UE). Brak zgodności odpowiedniego polskiego prawa z dyrektywą 2011/92 jest również przedmiotem toczącego się postepowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po drugie w kontekście procedury przedłużania koncesji na wydobycie dla kopalni węgla w Turowie, KE stwierdza, że władze polskie nieprawidłowo stosowały przepisy wspomnianej dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92/UE) oraz przepisy dyrektywy w sprawie dostępu do informacji (2003/4/WE) w odniesieniu do informowania społeczeństwa i państw członkowskich zaangażowanych w konsultacje transgraniczne, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Inne naruszenia zarzucane przez Czechy, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (2001/42/WE) i ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE), zostały przez KE uznane za nieuzasadnione w świetle dowodów i argumentów przedstawionych przez oba państwa członkowskie.

Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej. Konsultacje nie dotyczyły przedłużenia koncesji

Kopalnia węgla brunatnego w Turowie znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami – przypomina KE i dodaje, że w celu przedłużenia koncesji na wydobycie dla tej kopalni, w maju 2019 r. Polska zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego i w styczniu 2020 r. wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmującą ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby przedłużenia i nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności. W marcu 2020 r. Polska przedłużyła ważność koncesji na wydobycie do 2026 r. Chociaż odbyły się transgraniczne międzypaństwowe konsultacje i konsultacje społeczne na temat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczyły one jednak przedłużenia koncesji na wydobycie – podkreśla KE.

W efekcie zaistniałej sytuacji, we wrześniu br., władze czeskie złożyły formalną skargę międzypaństwową do KE. Czechy w skardze twierdziły, że Polska naruszyła: wspomniane dyrektywy 2011/92/UE, 2001/42/WE, 2000/60/WE, 2003/4/WE oraz zasadę lojalnej współpracy (na mocy art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej – możliwe polubowne załatwienie sporu

Po przyjęciu przez KE uzasadnionej opinii Czechy mogą podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do TSUE. Jednak organ UE zaznacza, że nie wykluczona jest także możliwość osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu przez strony.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama

partner merytoryczny