Opłaty za usługi wodne

Opłaty za usługi wodne

10 kwietnia 2018 r. w warszawskim biurze Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka odbyło się śniadanie biznesowe pt. „Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym”.

Podczas spotkania organizatorzy gościli kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw z różnych branż zainteresowanych ostatnimi zmianami przepisów dotyczących instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami.

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym – śniadanie biznesowe

Śniadanie biznesowe poprowadzili specjaliści w zakresie prawa ochrony środowiska: Daniel Chojnacki, Maciej Białek i Tymon Grabarczyk z Praktyki Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (prelegenci są autorami publikacji książkowej opisującej prawne i faktyczne okoliczności towarzyszące poszczególnym sposobom korzystania z wód objętych obowiązkiem uiszczenia opłat i szeregu innych publikacji dotyczących tych zagadnień).

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy (oraz inne podmioty korzystające z usług wodnych) po raz pierwszy zetknęli się w praktyce ze zmodyfikowanym systemem instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami, który obowiązuje od początku 2018 r. To wówczas weszła bowiem w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Jednym z budzących największe zainteresowanie rezultatów wprowadzonych zmian było odejście od funkcjonującego wcześniej systemu samonaliczania opłat za korzystanie z wód przez podmioty pobierające wody oraz odprowadzające wody opadowe z terenów zanieczyszczonych i ścieki do wód lub do ziemi. Rezultatem powyższego jest przekazywanie podmiotom korzystającym z usług wodnych informacji o wysokości opłat za usługi wodne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, oraz – w odniesieniu do opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oprócz tego, doszło do przekształcenia mechanizmów kształtujących dotychczasowe opłaty oraz do wprowadzenia nowych rodzajów opłat.

Praktyczne aspekty kalkulowania opłat za usługi wodne

Podczas śniadania biznesowego eksperci Kancelarii zaprezentowali praktyczne aspekty oraz wątpliwości interpretacyjne związane z kalkulowaniem wysokości opłat za usługi wodne przez właściwe organy.

Szczególną uwagę zwrócono na perspektywy stosowania wprowadzonego w połowie ubiegłego roku przepisu art. 7a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przepis ten ustanawia tzw. zasadę przyjaznej interpretacji (na korzyść strony) wątpliwości prawnych powstałych w tego rodzaju postępowaniach. Przedstawiono również przykładowe kalkulacje wysokości opłaty za usługi wodne, ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję dowiedzieć się więcej na temat możliwości i kierunków kwestionowania wysokości opłat za usługi wodne ustalanych przez właściwe organy – zarówno w ramach nowej procedury reklamacyjnej, jak i w następujących po niej postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W końcowej części śniadania biznesowego omówiono kwestię funkcjonowania mechanizmu sankcyjnego – opłat podwyższonych, w tym możliwych interpretacji towarzyszących obliczaniu i weryfikacji ich wysokości oraz odraczaniu terminu ich płatności lub zmniejszaniu ich wysokości.

Organizatorzy śniadania zwracają uwagę, iż pomimo wieloaspektowego uregulowania warunków korzystania z wód i zarządzania nimi w nowej ustawie Prawo wodne, planowane są już jej kolejne nowelizacje. Przykładem tego jest opublikowany 16 kwietnia 2018 r. rządowy projekt ustawy oznaczony numerem UD359 w wykazie Rządowego Centrum Legislacji. W związku z tym, do dyskusji i debat toczących się na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji mogą dołączyć kolejne zagadnienia związane ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka

fot. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

reklama

reklama

reklama

 

reklama