W sprawie „Zamku w Stobnicy”

Odwołanie od decyzji w sprawie „Zamku w Stobnicy”

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (PO) poinformowała, że 11 grudnia 2020 r. tutejszy Prokurator Okręgowy złożył odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada br., w której organ nie stwierdził nieważności decyzji Starosty Obornickiego z 20 maja 2015 r. zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę budynków wraz z infrastrukturą położonych na terenie Stobnicy (chodzi o decyzję w sprawie „Zamku w Stobnicy”).

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu złożyła odwołanie od decyzji w sprawie „Zamku w Stobnicy”

Jak można przeczytać w informacji PO, „Zarzucając powyższej decyzji naruszenie konkretnych przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo budowlane, Prokurator Okręgowy w Poznaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody Wielkopolskiego i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Obornickiego. Prokurator wniósł również o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonania decyzji Starosty Obornickiego”.

Według PO, wojewoda nieprawidłowo przyjął, iż odmowa stwierdzenia nieważności decyzji wynika z upływu czasu od jej wydania i błędnie uznał, iż nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat. Jak zaznacza prokurator z Ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wynika, że określające tę regułę przepisy mają zastosowanie tylko do spraw wszczętych po 19 września 2020 r. „Nadto odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Obornickiego ze względu na znaczny upływ czasu, narusza przepisy postępowania administracyjnego, które to nie przewidują – w odniesieniu do decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa – zaistnienia takiej przesłanki” – tłumaczy PO.

Odwołanie od decyzji w sprawie „Zamku w Stobnicy” – nie można zastosować zasad zaufania do państwa i pewności prawa

Prokurator Okręgowy w Poznaniu nie zgadza się także z uznaniem przez wojewodę, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stobnickiego zamku może być podyktowana zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, a także zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. Według prokuratora, w sprzeczności z takim podejściem stoją liczne i rażące naruszenia prawa. Wśród nich PO wymienia m.in. „sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzące jednocześnie do wysnucia wniosku, że decyzja Starosty Obornickiego nie może być zaakceptowana jako rozstrzygnięcie wydane przez organy praworządnego państwa, a tym samym ostać się w porządku prawnym”.

Zdaniem PO „przyznanie prymatu zasadzie trwałości decyzji administracyjnych – mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa – przy braku negatywnych ustawowych przesłanek dla odmowy stwierdzenia nieważności, stanowi naruszenie zasady praworządności oraz zasady zaufania do władzy publicznej, nakazującej organom administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa i stanie na straży praworządności”.

Właśnie taka argumentacja, skłoniła Prokuratora Okręgowego w Poznaniu do uznania, że decyzja Starosty Obornickiego jako rażąco naruszająca prawo winna być wyeliminowana z obrotu prawnego.

Odwołanie od decyzji w sprawie „Zamku w Stobnicy” to nie wszystko…

Jednocześnie PO zaznacza, iż nadal prowadzi śledztwo dotyczące realizacji nielegalnej inwestycji polegającej na budowie „Zamku w Stobnicy” na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Więcej informacji o tym postępowaniu znaleźć można w komunikacie z 16 lipca 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej PO.

Na podstawie www.poznan.po.gov.pl

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny