Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w nowej Konstytucji!

Zapowiedzi Prezydenta RP na temat potrzeby zmian Konstytucji i zorganizowania referendum konstytucyjnego odbiły się echem również w Poznaniu. Jeden z tamtejszych aktywistów ekologicznych – Krzysztof Mączkowski – napisał w tej sprawie list do Andrzeja Dudy.

Autor listu zaapelował, by przy okazji prac nad nową Ustawą Zasadniczą nie bagatelizować spraw związanych z ochroną środowiska. Poniżej treść listu.

Ochrona środowiska – wymóg cywilizacyjny

„Z wielką uwagą przyjąłem zapowiedź organizacji referendum konstytucyjnego z inicjatywy Pana Prezydenta, co jest – jak rozumiem – początkiem procesu zmiany Ustawy Zasadniczej.

Nie chcę odnosić się do politycznych aspektów zmian Konstytucji, ale poprosić Pana Prezydenta o zwrócenie uwagi na jeden dość istotny obszar zagadnień zawartych w Konstytucji – ochronę środowiska.

Każdy z nas, niezależnie od poglądów politycznych, jest użytkownikiem środowiska i zasobów Ziemi – wody, powietrza, surowców, lasów. Życie każdego z nas jest zależne od pór roku i warunków środowiskowych otoczenia, w którym żyje.

O potrzebie ochrony środowiska mówią liderzy polityczni, ideowi i religijni. O rozwagę korzystania z zasobów Ziemi, jako Bożego stworzenia, mówi Papież Franciszek i przywódcy innych Kościołów i wyznań. O konieczności ochrony środowiska mówią przedstawiciele skrajnych względem siebie i niezwykle odległych nurtów ideowych – od antyglobalistki Naomi Klein po konserwatystę Rogera Scrutona.

Ochrona środowiska to wymóg cywilizacyjny naszego i przyszłych pokoleń.

O obowiązku ochrony środowiska obecna Konstytucja RP mówi w kilku miejscach, m.in. w:

>>Art. 5: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju<<.

>>Art. 74: 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska<<.

Zwracam się do Pana Prezydenta o zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania zapisów dotyczących ochrony środowiska w nowej Konstytucji. Ten obszar zagadnień nie powinien podlegać sporom politycznym i ideologicznym manipulacjom, bo dotyczy warunków naszego życia na Ziemi.

Pozwolę sobie wyrazić pogląd, że dobrze byłoby podnieść rangę tych zagadnień w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Niniejszy apel do Pana kieruję w ramach swojego zaangażowania w działalność Agencji Informacji i Ochrony Środowiska i będę chciał do współpracy z tym zakresie zaprosić inne organizacje ekologiczne i środowiska naukowe”.

fot. K. Mączkowski, śródtytuł od redakcji.