Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem – zmiany w 2019 r.

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma pozytywnie wpłynąć na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, a tym samym pozytywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Projekt został przedłożony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Jak wynika z treści uzasadnienia projektu ustawy, został on opracowany celem transpozycji dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz usunięcia uchybień w jej wdrożeniu w zakresie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Ochrona przed hałasem – ujednolicić podejście

Obecne regulacje zakładają sporządzanie programów ochrony środowiska przed hałasem jedynie dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Proponowane przepisy mają to zmienić i wprowadzić obowiązek sporządzania programów również dla tych terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych. Nowela doprecyzowuje także dotychczasową definicję wskaźników hałasu, które nie zawierają odwołań do normy ISO 1996-2:1987 i nie precyzują definicji roku.

Projekt przede wszystkim zakłada ujednolicenie podejścia do sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem, a także udoskonalenie sporządzania strategicznych map hałasu. Jest to o tyle istotne, że obecne regulacje nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Prace nad tworzeniem map akustycznych trwają latami, a ich efekty są często niekompletne, niespójne i wadliwe. Powyższe ma bezpośredni wpływ na nieprawidłowe określenie obszarów, dla których należy wprowadzić środki minimalizujące skutki ponadnormatywnego hałasu (np. poprzez ekrany akustyczne). Co oczywiste, źle wykonana mapa akustyczna prowadzi do błędów w sporządzanych programach ochrony przed hałasem.

Zgodnie z proponowanymi przepisami szereg obowiązków w zakresie mapowania i przekazywania danych miałby spoczywać na Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska. Dane o hałasie mają być zbierane z aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, głównych dróg, linii kolejowych, lotnisk za pomocą systemu teleinformatycznego. Co pięć lat tworzone mają być strategiczne mapy hałasu. Z kolei prezydenci miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, zarządzający głównymi drogami i głównymi liniami kolejowymi położonymi na terenie takich aglomeracji oraz zarządzający głównymi lotniskami lub innymi lotniskami, które zasięgiem emisji oddziałują na takie aglomeracje nie będą już obowiązani do sporządzania map akustycznych.

Nowela wskazuje także, że programy ochrony przed hałasem będą sporządzane wyłącznie przez marszałków województw, co umożliwi ujednolicenie metodyki ich sporządzania.

Zapewnić systemowe podejście do ochrony przed hałasem

Ponadto, celem zapewniania terminowości przekazywania danych w zakresie hałasu, niezbędnych dla sporządzenia przedmiotowych dokumentów, nowela zakłada wprowadzenie instrumentów kontrolnych oraz kar za stwierdzone nieprawidłowości (w wysokości od 10.000 do 500.000 zł).

W kosekwencji, zmiana przepisów ma zapewnić systemowe podejście w zakresie ochrony przed hałasem, które pozwoli na pełną integrację i uporządkowanie danych pochodzących z map akustycznych i wykonanych na ich podstawie programów.

Przewidziana została również możliwość nałożenia na podmioty, które emitują hałas, w drodze decyzji, wydawanej przez organ nadzoru budowlanego, obowiązków zmierzających do zapewnienia właściwych warunków akustycznych w budynkach.

Co istotne, projektowana nowelizacja przepisów zmniejsza również obciążenia administracyjne dla inwestorów i organów prowadzących postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych. Ograniczona zostałaby bowiem liczba dokumentów, które musi dostarczać inwestor (mapy, wypisy z rejestru gruntów) oraz zapewniona została możliwość szerokiego zastosowania przez organy administracji art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, umożliwiającego zawiadamianie stron o toczącym się postępowaniu poprzez publiczne obwieszczenie.

Nowela ma zacząć obowiązywać 31 grudnia 2018 r., a jej projekt jest obecnie na etapie opiniowania.

Rita Świętek

Rita Świętek

Radca prawny współpracujący z kancelarią Głowacki i Wspólnicy sp. k. Kancelaria Prawnicza. Specjalizuje się w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w uzyskaniu decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i prawa wodnego. Opracowuje opinie i analizy w przedmiocie problematyki prawa gospodarowania odpadami.