Obowiązek publikacji obwieszczenia

Obowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Proces zmian legislacyjnych w prawie krajowym jest zagadnieniem bardzo dynamicznym. Wprowadzane nowelizacje ustaw, pozostające niekiedy bez tzw. okresu przejściowego, wymagają od inwestorów i urzędników wręcz nieprzerwanego śledzenia zmian w polskich przepisach. Dlaczego? Gdyż prowadzenie procedur administracyjnych powinno być realizowane przez organ z należytą starannością, bowiem jej brak może wpływać na trwałość decyzji wydanych w toku przygotowania procesu inwestycyjnego. Istotnym elementem jest tu obowiązek publikacji obwieszczenia o wydaniu określonych decyzji.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj decyzje, przed którymi następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazane w katalogu zakreślonym art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r. poz. 247 – ustawa o.o.ś). Należą do nich m.in.:

  • decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • decyzje dla wykonywania robót geologicznych,
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • decyzje o zmianie lasu na użytek rolny,
  • decyzje na realizację inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
  • zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wspomniana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niejednokrotnie rozpoczyna bieg szeregu pozostałych ww. pozwoleń. Równocześnie, pomimo iż jest odrębnym procesem administracyjnym, determinuje kształt pozostałych decyzji, np. pozwolenia na budowę czy o warunkach zabudowy, które w kontynuacji również podlegają przepisom ustawy o.o.ś.

Obowiązek publikacji obwieszczenia o decyzjach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Treść art. 72 ust. 6 ustawy o.o.ś została dodana w nowelizacji z 30 marca 2021 r. i stanowi, iż „Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji”.

Oznacza to, że każdy z organów, wydając decyzję wskazaną w art. 72 ust. 6 ustawy o.o.ś., do wniosku o wydanie której wymagana była decyzja środowiskowa, zobligowany jest do niezwłocznej publikacji stosownego obwieszczenia, zamieszczonego na BIP-ie, którego treść poinformuje o wydaniu tej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Do realizacji tego obowiązku ustawowego stosuje się przepisy dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, zawarte w dziale II ustawy o.o.ś. w art. 8-25.

Co ważne, jak wskazał ustawodawca, obowiązek publikacji dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem wszystkich wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 poz. 1839).

Co w przypadku, gdy obowiązek publikacji obwieszczenia nie zostanie dopełniony?

Choć zapisy ustawy o.o.ś. nie wskazują, aby publikacja obwieszczenia wpływała na wstrzymanie procedury nadawania decyzjom klauzuli ostateczności, to pewne jest jednak, że brak przedmiotowego obwieszczenia stanowić może naruszenie zasad prowadzenia procedur administracyjnych, których konsekwencją może być zarzut naruszenia przepisów nie tylko wynikających z ustawy o.o.ś., ale również zawartych w art. 74 ust. 3 Konstytucji RP. W tej sytuacji odpowiedzialność będzie spoczywała na organie prowadzącym dane postępowanie administracyjne.

Warto również wskazać, iż podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji oraz jej wywieszenie na okres 14 dni na BIP-ie jest informacją publiczną, dostępną dla każdego z interesariuszy. Z kolei prawo odwołania od wydanej w tym trybie decyzji niezmiennie dedykowane jest jedynie stronom postępowania, określonym przez właściwy organ administracji.

Obowiązek publikacji obwieszczenia należy do organu, a możliwość zapoznania się z decyzją jest prawem obywatela

Obowiązek publikacji obwieszczenia zawiadamiającego o wydaniu decyzji, którą poprzedzało wydanie decyzji środowiskowej, należy do organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania tej decyzji, a możliwość zapoznana się z decyzją stanowi konstytucyjne prawo każdego obywatela. Do organów tych należeć będą m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta, których działanie (publikacja obwieszczenia) winno odbyć się niezwłocznie po wydaniu decyzji.

Na marginesie należy również dodać, że – udostępniając treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, np. w związku z obwieszczeniem opartym na art. 72 ust. 6 ustawy o.o.ś. – należy pamiętać o tzw. anonimizacji decyzji. Jest to proces polegający na usunięciu z decyzji niektórych elementów dotyczących danych osobowych stron, bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego. Dla przykładu, animizacji podlegają dane osobowe zawarte w decyzji.

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny