Nowelizacja vs. Inspekcja

5 września br. wejdzie w życie Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. poz. 1101), która wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ). Tym samym organy IOŚ zostały wskazane jako właściwe w sprawach kontroli producentów i użytkowników niektórych farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszanin do odnawiania pojazdów, w zakresie spełniania przez te produkty wymagań dotyczących m.in. dopuszczalnej zawartości lotnych związków organicznych.
 
paragraf
 
Ponadto nowe przepisy zawierają wymogi w związane z planem kontroli oraz zakresem działań dotyczących opracowania rocznego planu kontroli – zgodne z aktualnie obowiązującym w IOŚ dokumentem wewnętrznym „System kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska”.
 
Natomiast w związku z przeniesieniem kompetencji w zakresie prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku z Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w ustawie uchylono cały rozdział 4a „Wykonywanie zadań w zakresie szkód w środowisku.
 
Doprecyzowano też uprawnienia inspektorów w zakresie wykonywania kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska, a także zapisy dotyczące kosztów kontroli ponoszonych przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszania wymagań ochrony środowiska.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu