Nowe wytyczne

Od 1 czerwca br. zaczął obowiązywać nowy taryfikator kar za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych  przy realizacji unijnych projektów.

 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonało aktualizacji dokumentu pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Zmiany wynikają z nowych wymogów wprowadzonych przez Komisję Europejską w grudniu 2013 r.
 
Dokument będzie miał zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po 31 maja 2014 r. Do funkcjonujących dotychczas wytycznych wprowadzono szereg zmian, które są pokłosiem przeprowadzonych przez KE audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Uwzględniono np. zmianę podejścia KE do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nieobjętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym – wyjaśnił Piotr Popa, rzecznik prasowy resortu. 
 
Nowością jest dodanie nowych kategorii nieprawidłowości, które dotychczas nie były uwzględniane. Ponadto w dokumencie ujęto również kategorie wynikające wprost ze zmienionych Wytycznych Komisji Europejskiej (tj. konflikt interesów oraz bezprawne odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę).

 

Na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu