Nowe przepisy

Od 5 września br. zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz. 1101).
 
W myśl zapisów nowelizacji, organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych będą miały trzy miesiące na przeprowadzenie zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach (art. 28). Ponadto, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy oraz dyrektywy IED prowadzący instalacje z branż, dla których opublikowane zostały już Konkluzje BAT, muszą rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymagań. Powinien się on zakończyć w ciągu czterech lat. Szczegółowa procedura tego procesu opisana jest w znowelizowanym art. 215 ustawy P.o.ś.
paragraf
freeimages.com
Natomiast art. 209 ust. 1 oraz art. 211 ust. 12 tej ustawy nakładają na wydające pozwolenia zintegrowane obowiązek przedstawienia Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosku o wydanie pozwolenia, kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie.
 
Z niniejszą nowelizacją 5 września zaczną obowiązywać również dwa nowe Rozporządzenia Ministra Środowiska: wsprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz wsprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny