Nielegalne wydobycie kopalin

Nielegalne wydobycie kopalin

Co jakiś czas ustawodawca dokonuje zmian w przepisach. Jest to zarówno wymóg czasu, jak i naturalna konsekwencja dążenia do poprawy obowiązujących norm. Dotyczy to różnych dziedzin, w tym prawa geologicznego, które jest częścią szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie jest pierwszym aktem prawnym poświęconym tej tematyce. Zarówno jednak w niej, jak i w każdym z poprzednich aktów prawnych dotyczących tej tematyki, jedną z uregulowanych kwestii są sprawy nielegalnego wydobywania kopalin. W związku z tym należy zaznaczyć, że działalność wykonywana bez wymaganej koncesji (tzw. nielegalna eksploatacja kopaliny) albo bez zatwierdzonego czy podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej.

Właściwe organy

Organami właściwymi w ww. sprawach są Minister Środowiska oraz odpowiedni terytorialnie organ nadzoru górniczego, czyli okręgowy dyrektor urzędu górniczego. Pierwszy z nich sprawuje nadzór nad działalnością:

  • wykonywaną w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
  • w zakresie podziemnego składowania odpadów,
  • w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  • w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla.

W pozostałych przypadkach kompetencję ma właściwy miejscowo dyrektor urzędu górniczego.

Postępowanie dyrektora okręgowego urzędu górniczego

Powzięcie przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego informacji o prowadzeniu nielegalnej eksploatacji kopaliny skutkować powinno przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. W przypadku potwierdzenia wydobywania kopaliny bez koncesji dyrektor okręgowego urzędu górniczego wymierzyć powinien, w drodze decyzji, opłatę podwyższoną, którą ustala się w wysokości 40-krotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny. Decyzja ta powinna zawierać wszystkie elementy określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.

Nielegalne wydobycie kopalin w statystyce

Z informacji dostępnych na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że w 2018 r. dokonano 272 zgłoszenia o wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej. Z tego 242 zgłoszenia pochodziły z tzw. źródeł zewnętrznych, a 30 stanowiło tzw. informację własną, pozyskaną przez pracowników okręgowych urzędów górniczych. W przedmiotowym okresie dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych skierowali 167 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawach ustalania opłat podwyższonych do 229 stron. Wydano 72 decyzje umarzające w całości lub w części postępowania wobec 110 podmiotów oraz 130 decyzji ustalających 148 stronom opłaty podwyższone na łączną kwotę blisko 28 mln zł.

Reasumując, należy zaznaczyć, że organem właściwym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji za nielegalną eksploatację kopaliny jest przede wszystkim dyrektor okręgowego urzędu górniczego. W przypadku każdego podejrzenia nielegalnej eksploatacji kopalin należy się więc skontaktować z odpowiednim terytorialnie urzędem górniczym.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny