Rozwoju proekologicznego transportu

Na rzecz rozwoju proekologicznego transportu

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że zaproponowała przepisy mające uprościć procedury dotyczące pomocy państwa na rzecz rozwoju proekologicznego transportu.

Wniosek KE na rzecz rozwoju proekologicznego transportu, czyli wsparcia transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego

Przedstawiony został wniosek dotyczący rozporządzenia Rady, które umożliwi KE wyłączenie niektórych rodzajów pomocy państwa na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego z obowiązku uprzedniego zgłoszenia zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, by w ten sposób promować proekologiczny transport.

– Przyjęty dziś przez Komisję wniosek umożliwi nam uproszczenie procedur dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie takich rodzajów transportu, jak kolej, żegluga śródlądowa i transport multimodalny, które są mniej zanieczyszczające i bardziej zrównoważone niż transport wyłącznie drogowy. Wniosek ten nie tylko usprawnia zasady mające zastosowanie do pomocy państwa, lecz także jest zgodny z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Ułatwienie pomocy państwa na rzecz rozwoju proekologicznego transportu

Jak zaznacza KE, proponowane rozporządzenie Rady opiera się na rozległym doświadczeniu zebranym przez lata stosowania art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do koordynacji transportu oraz wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze kolejowym z 2008 r. Ponadto opiera się on na ocenie adekwatności pomocy państwa z 2020 r., w której stwierdzono, że konieczna jest nowelizacja aktualnych przepisów dotyczących transportu, ponieważ wytyczne dotyczące sektora kolejowego są przestarzałe i nie odzwierciedlają istotnych zmian regulacyjnych i rynkowych. Zmiany te obejmują w szczególności otwarcie rynków kolejowych na konkurencję oraz priorytety polityczne Unii Europejskiej (UE) w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, które zwiększyły znaczenie przejścia z transportu drogowego na bardziej proekologiczne rodzaje transportu, aby osiągnąć unijny cel redukcji emisji wyznaczony na rok 2050.

Nowe rozporządzenie Rady, zaproponowane w kontekście przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze kolejowym, ma umożliwić KE uznanie niektórych kategorii pomocy państwa na rzecz rozwoju proekologicznego transportu za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Kategorie te obejmują niektóre rodzaje pomocy na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego, a w szczególności pomoc wspierającą koordynację transportu, które tylko w ograniczonym stopniu mogą zakłócić konkurencję – przekonuje KE.

Uprościć procedury w sprawie pomocy na rzecz rozwoju proekologicznego transportu

Po przyjęciu przedmiotowego rozporządzenia przez Radę, Komisja Europejska zamierza przyjąć rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych, zwalniające państwa członkowskie z obowiązku uprzedniego zgłaszania KE środków pomocy należących do tych kategorii. Ma to zagwarantować pewność prawa, uprościć procedury i ograniczyć biurokrację dla państw członkowskich, umożliwiając jednocześnie Komisji Europejskiej ukierunkowanie kontroli pomocy państwa na przypadki potencjalnie najbardziej zakłócające konkurencję. Ponadto KE zaznacza, że umożliwi to sektorowi transportu dostosowanie się do zasad transformacji ekologicznej i cyfrowej zgodnie ze strategicznymi celami Komisji, w szczególności z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Proponowane rozporządzenie będzie teraz przedmiotem debaty w Radzie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny