katastrofa ekologiczna na Odrze

Możliwe nadużycia w czasie utylizacji śniętych ryb z Odry

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała, że po kontroli budżetowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu powiadomiła prokuraturę o nieprawidłowościach. Jak podaje NIK, chodzi o niedopełnienie obowiązków w związku ze zlecaniem usług utylizacji śniętych ryb z Odry. W opinii Izby, skutkowało to niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych i osiągnięciem korzyści ekonomicznej przez przedsiębiorcę realizującego zamówienie.

Nieprawidłowości przy zlecaniu usług utylizacji śniętych ryb…

Jak podaje NIK, sprawa dotyczy nieprawidłowo zlecanych usług transportu i utylizacji śniętych ryb z Odry. Chodzi o ryby śnięte w wyniku katastrofy ekologicznej, do której doszło w 2022 r. W ocenie organu kontrolnego, działania odbywały się z pominięciem obowiązujących procedur, a pieniądze na usługi wydatkowano niegospodarnie. Według NIK szkoda w budżecie państwa spowodowana zaniechaniami urzędników mogła wynieść prawie 280 tys. zł.

Brak przeprowadzenia zgodnego prawem wyboru wykonawcy usług został również zgłoszony do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Podejrzenie naruszenia dyscypliny dotyczy zaciągnięcia zobowiązania bez uprzedniego zabezpieczenia środków finansowych. Obejmuje ono także udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych obejmuje także zawarcie umowy o zamówienie publiczne bez zachowania formy pisemnej.

Zawiadomienia skierowane do prokuratury są konsekwencją ustaleń dokonanych w czasie kontroli dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2022 r. Izba zaznaczyła, że Wojewoda Dolnośląski został poinformowany o skierowaniu tych zawiadomień przez Dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.

Na podstawie www.nik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny