Konkluzje BAT

Konkluzje BAT

Konkluzje BAT (ang. Best Available Techniques) jest to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego, który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazuje poziomy emisji powiązane z BAT.

17 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów spalania.

Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania

Przyjęty w kwietniu br. dokument odnosi się do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie), instalacji zgazowania węgla lub innych paliw oraz spalarni i współspalarni odpadów.

Konkluzje BAT będą miały bezpośrednie przełożenie na polskie instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, gdyż muszą one spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z BAT. W szczególności powodowane przez te instalacje emisje powinny się mieścić w granicach specjalnie określonego dla takich instalacji standardu emisyjnego. Oznacza to, że duże zakłady dostaną tylko cztery lata – do 16 sierpnia 2021 r. – na modernizację, w celu dostosowania się do konkluzji BAT.

Na podstawie: www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl